RESEARCH PAPER
Application of voltammetry method in trace metals investigation of soils
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa, Akademia Techniczno-Rolnicza, ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 
2
Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, Oleska 48, 45-052 Opole, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 55-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigation on voltammetry technique application for the analysis of cadmium and lead contents in soil extracts has been undertaken. Hanging drop mercury electrode (HDME) was used with the calomel electrode as the reference electrode. The method allowed to determine directly and simultaneously the contents of Cd and Pb fractions associated with crystalline and amorphous soil iron oxides. Above technique is not vulnerable on high concentration of ions in solution, and is very sensitive for the determined elements.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody woltamperometrii inwersyjnej w badaniach metali śladowych w glebach
ołów, kadm, gleba, metoda woltamperometrii
Podjęto badania nad zastosowaniem techniki woltamperometrii do analizy zawartości kadmu i ołowiu w ekstraktach glebowych. Jako elektrody pomiarowej użyto wiszącej kropli rtęci, a odniesienie stanowiła elektroda kalomelowa. Zastosowana metoda umożliwiła bezpośrednie i jednoczesne oznaczanie zawartości frakcji kadmu i ołowiu związanych z krystalicznymi oraz amorficznymi tlenkami żelaza w glebach. Zastosowana technika jest mało wrażliwa na duże stężenia jonów towarzyszących oraz charakteryzuje się dużą czułością dla oznaczanych pierwiastków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top