Infrared reflectance in dynamic soil moisture measurements in hilly area
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 387-391
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In undulating areas, the soil is influenced by erosion and mechanical translocation (tillage erosion) caused by tools and agricultural machines. Fast measurements of soil parameters enable to simulate the threat of erosion. One of the factors required for the simulation is current soil moisture level in the arable layer. The work shows methods of dynamic soil moisture measurement in this type of area. An infrared reflectance probe was used and the results were compared to those obtained with the drying method applied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podczerwień w dynamicznych pomiarach wilgotności gleby w terenie urzeźbionym
wilgotność gleby, polowe pomiary, czujnik
W terenie falistym gleba ulega erozji i mechanicznej dyslokacji narzędziami i ma-szynami rolniczymi. Szybkie pomiary parametrów stanu gleby pozwalają na prognozowanie zagrożenia erozyjnego. Jedną z takich cech potrzebnych do symulacji jest aktualna wilgotność gleby w warstwie ornej. W pracy przedstawiono metodę dynamicznego pomiaru wilgotności gleby w terenie falistym. Wykorzystano czujnik na bliską podczerwień, a wyniki porównano z metodą suszarkową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top