The effects of heavy rains in loessic catchment with small retention reservoirs
 
 
More details
Hide details
1
Department of Melioration and Agricultural Building, University of Agriculture, ul. Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 377-385
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rainfalls, topographic features and the way of basin management are the main factors that affect the amount of soil washed out. The studies were aimed at an evaluation of the intensity of water erosion after heavy rainfalls as well as assessment of the anti-erosion action of water reservoirs in a loess basin in Olszanka on the Lublin Upland in 2001-2003. Four microbasins of retention reservoirs with orchard and cultivation use were selected for the study. There were heavy rainfalls (about 0.4 mm min-1 of intensity) on May 26th, 2002, and July 24th, 2003, after which erosion damage was estimated on the basis of recording the erosion forms and the amount of soil material deposited in reservoirs. Analysis of soil displaced within the basin of reservoirs confirmed the influence of land use on the course of water erosion processes. Great importance of retention reservoirs in blocking the eroded soil material was found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skutki ulewnych deszczów w zlewni lessowej zabudowanej małymi zbiornikami retencyjnymi
erozja wodna, spływy powierzchniowe, deszcz ulewny, zmyw gleby
Opady deszczu, ukształtowanie terenu i sposób zagospodarowania zlewni są głównymi czynnikami mającymi wpływ na ilość zmywanej gleby. Badania miały na celu określenie natężenia erozji wodnej po ulewnych deszczach oraz ocenę przeciwerozyjnego działania zbiorników wodnych w zlewni lessowej w miejscowości Olszanka na Wyżynie Lubelskiej w latach 2001-2003. Do badań wytypowano cztery mikrozlewnie zbiorników retencyjnych o użytkowaniu sadowniczo – ornym. Dnia 26 maja 2002 r. i 24 lipca 2003 r. wystąpiły ulewne deszcze o natężeniu około 0,4 mm∙min-1, po których określono szkody erozyjne w oparciu o rejestrację form erozyjnych oraz ilości materiału glebowego zatrzymanego w czaszach zbiorników. Analiza wielkości przemieszczonej gleby w obrębie zlewni zbiorników potwierdziła znaczenie użytkowania zlewni na przebieg procesów erozji wodnej. Stwierdzono dużą rolę zbiorników retencyjnych w zatrzymywaniu wyerodowanego materiału glebowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top