Influence of tillage systems on yield and grain quality of durum wheat (Triticum du-rum Desf.)
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 793-802
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with tillage systems for durum wheat cv. Lloyd was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with three replications, on plots of 24 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. Two factors were taken under consideration: tillage system (i.e., ploughing tillage or no-tillage – only cultivator or only herbicide after harvest) and doses of nitrogen (90 or 150 kg ha-1). Durum wheat increased the yield of grain by 23.4 – 26.9% on field with ploughing tillage, in relation to no-tillage system. Large doses of nitrogen (150 kg ha-1) increased yield of grain, total protein, content of wet gluten, test weight, grain uniformity, glassiness of grain, while decreasing total ash and falling number.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ systemów uprawy roli na plon i jakość ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
pszenica twarda, uprawa płużna, uprawa bezpłużna, jakość ziarna, plon ziarna
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oceniono plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej odmiany Lloyd wysiewanej w warunkach płużnego i bezpłużnego systemu uprawy roli oraz dwóch poziomów nawożenia azotem (90 i 150 kgha-1). Wykazano, że plon ziarna pszenicy był istotnie wyższy o 23,4-26,9% w systemie płużnym niż bezpłużnym. Wyższa dawka azotu zwiększała również plon ziarna o 17,2%, w stosunku do niższej dawki. Lepszymi wyróżnikami technologicznymi w zakresie zawartości białka ogółem, glutenu mokrego, gęstości w stanie zsypnym, wyrównania oraz zawartości popiołu charakteryzowało się ziarno zebrane z obiektów stystemu płużnego. W obu systemach uprawy roli wysokie dawki azotu (150 kgha-1) korzystnie wpływały na badane wyróżniki jakości ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top