Influence of tillage systems on yield and grain quality of durum wheat (Triticum du-rum Desf.)
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 793–802
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with tillage systems for durum wheat cv. Lloyd was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with three replications, on plots of 24 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. Two factors were taken under consideration: tillage system (i.e., ploughing tillage or no-tillage – only cultivator or only herbicide after harvest) and doses of nitrogen (90 or 150 kg ha-1). Durum wheat increased the yield of grain by 23.4 – 26.9% on field with ploughing tillage, in relation to no-tillage system. Large doses of nitrogen (150 kg ha-1) increased yield of grain, total protein, content of wet gluten, test weight, grain uniformity, glassiness of grain, while decreasing total ash and falling number.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ systemów uprawy roli na plon i jakość ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
pszenica twarda, uprawa płużna, uprawa bezpłużna, jakość ziarna, plon ziarna
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oceniono plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej odmiany Lloyd wysiewanej w warunkach płużnego i bezpłużnego systemu uprawy roli oraz dwóch poziomów nawożenia azotem (90 i 150 kgha-1). Wykazano, że plon ziarna pszenicy był istotnie wyższy o 23,4-26,9% w systemie płużnym niż bezpłużnym. Wyższa dawka azotu zwiększała również plon ziarna o 17,2%, w stosunku do niższej dawki. Lepszymi wyróżnikami technologicznymi w zakresie zawartości białka ogółem, glutenu mokrego, gęstości w stanie zsypnym, wyrównania oraz zawartości popiołu charakteryzowało się ziarno zebrane z obiektów stystemu płużnego. W obu systemach uprawy roli wysokie dawki azotu (150 kgha-1) korzystnie wpływały na badane wyróżniki jakości ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125