Effect of surface cations on strongly bound water in alluvial soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 781-779
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper we report on the results of investigations of adsorption of water on natural and modified alluvial soils, the latter with adsorbed K+, Na+, Ca2+ and Mg2+. The results are presented as sorption isotherms. All the isotherms belong to type II, according to the BET classification. The maximum hygroscopicity (Mh) and the water unavailable for plants (Wn) of natural and homoionic alluvial soils are estimated. The maximum hygroscopicity is equal to the amount of sorbed water at the relative pressure, p p0-1≈ 0.965. The water unavailable for plants is obtained from the results of the maximum hygroscopicity. Correlations between Mh, Wn and the energy of hydration of cations are calculated and relationships with some physicochemical soil characteristics, such as percentage of clay fraction and the cation exchange capacity, are found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kationów powierzchniowych na zawartość wody silnie związanej w madach
mady, adsorpcja wody, kationy powierzchniowe, maksymalna higroskopijność, woda niedostępna dla roślin
Badano wpływ kationów powierzchniowych, K, Na, Ca i Mg na zawartość wody silnie związanej. Pomiary sorpcji pary wodnej prowadzono na próbkach mad naturalnych oraz ich monojonowych formach. Wyniki sorpcji pary wodnej przedstawiono w postaci izoterm sorpcji. Z izoterm wyznaczono zawartość wody związanej siłami molekularnymi. Maksymalna higroskopijność (Mh) mad w formie jonowej zawierała się w przedziale od około 0,2 do 10%. Dla monojonowych form mad lekkich, średnich i ciężkich średnia Mh była najwyższa dla form wapniowych i magnezowych, a najniższa dla form potasowych i sodowych. Pomimo tego, że kationy są centrami adsorpcyjnymi dla molekuł wody to ilość wody niedostępnej związana była słabo z energią hydratacji kationów. Dla gleb w formach jonowych istnieje zależność pomiędzy maksymalną higroskopijnością (Mh) i wodą związaną (Wnizo), a pojemnością wymienną (PWK) i zawartością frakcji spławianej (<0,02 mm) mad.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top