Characteristics and application of biospeckle phenomenon in the study of plant materials (a review)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 215-224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Biospeckle – variable in time, interferential image, formed by scattering of coherent light on biological objects, more often is used in experimental, non-destructive techniques for quality evaluation of fruits and vegetables. Useful in the practical evaluation of quality parameter - biospeckle activity– obtained by application of various statistical methods of image analysis, is an indicator of biological activity or intensity of various metabolic processes. In previous studies of plant materials, biospeckle phenomenon has been successfully applied in detecting mechanical damage, infection by pathogens and evaluation of the stages of development, maturity and senescence Biospeckle activity also shows the correlation of the quality parameters and content of certain chemicals in plant tissues.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych (artykuł przegladowy)
biospeckle, jakość biomateriałów
Biospeckle – zmienny w czasie interferencyjny obraz powstający na skutek rozpraszania koherentnego światła na obiektach biologicznych, coraz częściej znajduje zastosowanie w eksperymentalnych technikach niedestrukcyjnej oceny jakości owoców i warzyw. Użyteczny w praktycznej ocenie jakości parametr – aktywność biospeckli - uzyskiwany poprzez analizę obrazów za pomocą różnorodnych metod statystycznych, jest wskaźnikiem aktywności biologicznej czyli intensywności rozmaitych procesów metabolicznych. W dotychczas przeprowadzonych badaniach materiałów roślinnych z sukcesem zastosowano zjawisko biospeckli do: wykrywania uszkodzeń mechanicznych i infekcji patogenami oraz oceny stopnia rozwoju, dojrzałości lub starzenia. Aktywność biospeckli wykazuje także korelacje z parametrami jakościowymi oraz zawartością określonych substancji chemicznych w tkankach roślinnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top