Evaluation of physical properties of commercial bread
 
More details
Hide details
1
Department of Thermal Technology, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
2
Department of Equipment Operation and Maintenance in the Food Industry University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 235-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present work was to evaluate the physical properties of wheat, mixed and rye bread. The bread moisture, volume and density were determined. For the evaluation of the mechanical properties of bread crumb the TPA test was used. The results showed that bread volume (100 g of bread) ranged from 183 cm3 for rye bread to 631 cm3 for wheat bread; apart from this the wheat bread was characterised by the lowest density (average 186 kg m-3). The highest values of this parameter were observed for rye bread (average 572 kg m-3). The lowest values of crumb hardness, gumminess and chewiness were obtained for the wheat products. The highest values of these parameters were noted fro rye bread. It was found that differences in the physical properties of bread resulted mainly form changeable crumb density.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena właściwości fizycznych pieczywa handlowego
pieczywo, właściwości fizyczne, tekstura
Celem pracy było określenie właściwości fizycznych handlowego pieczywa pszennego, mieszanego i żytniego. Określono wilgotność, masę, objętość, gęstość chleba oraz cechy mechaniczne miękiszu pieczywa według metody TPA (Texture Profile Analysis). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że objętość pieczywa w przeliczeniu na 100 g próbkę chleba, kształtowała się od 183 cm3 dla pieczywa żytniego do 631 cm3 w przypadku chleba pszennego. Najniższą gęstością odznaczało się pieczywo pszenne – średnio 186 kg∙m-3 zaś najwyższą wartość tego parametru uzyskano dla chleba żytniego – średnio 572 kg∙m-3. Najniższą twardością, gumowatością i żuwalnością miękiszu charakteryzowało się pieczywo pszenne. Najwyższe wartości tych parametrów otrzymano dla wyrobów żytnich. Wykazano ponadto, że różnice we właściwościach mechanicznych poszczególnych rodzajów pieczywa wynikają w głównej mierze ze zmiennej gęstości miękiszu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top