RESEARCH PAPER
Leaf area index of wood and shrub vegetation of wetland areas
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, Agricultural University, ul. Piątkowska 94B, 61-691 Poznań
 
2
Department of Ecology and Environmental Protection, Agricultural University
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 673-684
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Leaf Area Index (LAI) is one of the most important environmental parameters because it reflects a range of ecological processes which have a significant influence on energy and mass exchange between any ecosystem and the atmosphere. In this paper some results of LAI measurement are presented. LAI measurements were carried out for various shrub and wood plant communities which were classified phytosociologically. Measurements of foliage development (LAI) were carried out on the area of the floodplain of the Warta River and the Vistula River, as well as on the wetland located in the Notecka Forests. Analyses of LAI values were conducted for homogenous vegetation types, as well as for isolated trees and shrubs. The mean value of the measured LAI of shrubs growing separately in the flooded zone was 3.2 and the width of the 95% confidence interval was 1.1. LAI values of uniform shrub and wood communities such as Salicetum triandrio-viminalis and Salici-Populetum albae were estimated as 2.0 and 1.7, respectively, with confidence intervals for summer estimates close to 1. LAI of shrubs growing in the center of peatland does not exceed 2, and its development is slower compared with shrubs in the Warta River floodplain. Low LAI values for shrub and wood vegetation of the flooded plain and wetlands shows that these types of habitat provide inferior conditions for the development of vegetation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wskaźnik ulistowienia lai roślinności drzewiastej i krzewiastej terenów podmokłych
wskaźnik ulistowienia, tereny podmokłe, zbiorowiska roślinne
Wskaźnik ulistowienia (LAI) można uznać za jeden z najważniejszych parametrów środowiskowych, ponieważ powiązany jest on z wieloma procesami ekologicznymi, które mają znaczący wpływ na wymianę energii i materii pomiędzy ekosystemem a atmosferą. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad wskaźnikiem ulistowienia. Pomiary LAI został przeprowadzone dla kilku zbiorowisk krzewiastych i drzewiastych sklasyfikowanych według systemu fitosocjologicznego. Badania nad rozwojem listowia (LAI) zostały przeprowadzone na obszarach zalewowych Wart i Wisły a także na terenie podmokłym zlokalizowanym w Puszczy Noteckiej. Analiza wartości LAI została przeprowadzona dla jednorodnych powierzchni roślin, a także dla pojedynczych drzew i krzewów. Średnia wartość LAI pojedynczych krzewów rosnących na terenach zalewowych wynosiła 3,2 a szerokość 95% przedziałów ufności wynosiła 1,1. Wartości LAI jednorodnych powierzchni zbiorowisk krzewiastych i drzewiastych takich jak Salicetum triandrio-viminalis i Salici-Populetum albae wynosiły odpowiednio 2,0 i 1,7 z przedziałami ufności dla letnich pomiarów zbliżonymi do 1. LAI krzewów rosnących w centrum torfowiska nie przekraczało 2 a ich rozwój jest wolniejszy w porównaniu z krzewami z terenów zalewowych Warty. Niskie wartości LAI roślinności krzewiastej i drzewiastej terenów zalewowych i podmokłych pokazują, że tego typu siedliska są uboższe w składniki pokarmowe, przez co istnieją tam gorsze warunki dla rozwoju roślinności.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top