Influence of nitrogen-potassium fertilization on the yield and on the nutrients content in Satureja hortensis L.
 
More details
Hide details
1
Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 879-884
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2004-2005 a pot experiment with Satureja hortensis L. was carried out. The effect of different forms of potassium fertilizer: KCl, K2SO4, KCl+ K2SO4 and various doses of nitrogen: 0,2; 0,4; 0,8 g dm-3 on the height of herb crop, on the content of the essential oil and on some nutrients content in the herb was investigated. The analysis showed significant effects of nitrogen doses on the height of the herb crop and on the content of main minerals in plant. The highest herb crop (154,1 g f.m.) was found in application of medium dose of nitrogen with K2SO4. The investigated factors did not influence the content of the essential oil in herb, and its content in the herb savoury varied within the limits from 1.15 to 1.69% s.m..
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plon i skład chemiczny cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.)
cząber ogrodowy, nawożenie, azot, potas, olejek eteryczny
W latach 2004-2005 przeprowadzono doświadczenie wazonowe z cząbrem ogrodowym (Satureja hortensis L.). Badano wpływ rodzaju nawozu potasowego: KCl, K2SO4 i KCl +K2SO4 oraz różnych dawek azotu: 0,2; 0,4; 0,8 g N·dm-3 na plon, zawartość olejku eterycznego i skład chemiczny ziela cząbru. Na podstawie przeprowadzonych analiz chemicznych stwierdzono istotny wpływ dawki azotu na plon świeżej masy oraz na zawartość większości składników mineralnych w roślinie. Najwyższy plon świeżej masy (154,1 g) otrzymano stosując średnią dawkę azotu wraz z K2SO4. Badane czynniki nie wpłynęły w sposób jednoznaczny na zawartość olejku w zielu cząbru, a jego zawartość w analizowanym surowcu wynosiła od 1,15 do 1,69% s.m.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top