Effect of the ways of mulching and the kind of mulch on the yielding of headed cabbage ‘Masada F1’
 
More details
Hide details
1
Department of Vegetable Crops, University of Podlasie, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 885-894
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out in south-eastern Poland in the years 2002-2005. The effect of three ways of soil mulching on the yielding of headed white cabbage ‘Masada F1’ was examined. The effects of mulching were compared with farmyard manure fertilization (40 t ha-1) and the control without mulching. As mulch the intercrops at phacelia, spring vetch, serradella, oat and rye straw were used at the dose of 5 t ha-1. The green manure was ploughed in autumn or spring, or left as a cover without being ploughed. It was found that leaving intercrops in winter period as a mulch and ploughing them under in spring had a favourable influence on the yielding of cabbage. Ploughing the intercrops and straw in autumn and leaving them as a cover without ploughing caused similar yield-forming effect. It was found that each kind of cover used in the experiments caused a significant increase of cabbage yields as compared to the control without mulching. The results of using of cover crops were similar to the effect of farmyard manure fertilization, however, they appeared in different degree in particular years of study. In the dry year 2003 the best cover crops were oat and serradella, whereas in the cool and more wet year 2004 phacelia and spring vetch were the best. In the weather conditions of 2005, the marketable yield of cabbage cultivated after intercrops, straw, farmyard manure and on the control without cover was similar and did not differ significantly.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobów mulczowania gleby i rodzaju mulczu na plonowanie kapusty głowiastej ‘Masada F1’
rośliny okrywowe, mulcz, nawożenie organiczne, kapusta głowiasta, Plon
Eksperyment polowy przeprowadzono w środkowo-wschodniej Polsce w latach 2002-2005. Analizowano wpływ trzech sposobów mulczowania gleby na plonowanie kapusty głowiastej białej ‘Masada F1’. Efekty mulczowania porównano z nawożeniem obornikiem (40 t·ha-1) oraz kontrolą bez mulczowania. Jako mulcz stosowano międzyplony z facelii, wyki siewnej, seradeli i owsa oraz słomę żytnią w dawce 5 t·ha-1. Nawozy zielone przyorywano jesienią, wiosną lub pozostawiano jako mulcz bez przyorania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najkorzystniej na plonowanie kapusty wpłynęło pozostawienie międzyplonów na okres zimy jako mulcz i przyoranie ich wiosną. Jesienne przyoranie międzyplonów i słomy oraz pozostawienie ich jako mulcz bez przyorania dało zbliżony efekt plonotwórczy. Stwierdzono, że każdy zastosowany w doświadczeniu rodzaj okrywy powodował istotny wzrost plonów kapusty w porównaniu z kontrolą bez mulczowania. Efekty zastosowania roślin okrywowych były podobne do efektu nawożenia obornikiem, jednak uwidoczniły się one w różnym stopniu w poszczególnych latach badań. W suchym roku 2003 najlepszymi roślinami okrywowymi okazały się owies i seradela, natomiast w chłodnym i wilgotniejszym roku 2004 facelia i wyka siewna. W warunkach pogodowych roku 2005 plon handlowy kapusty uprawianej po międzyplonach, słomie, oborniku oraz na kontroli bez mulczu był zbliżony i nie różnił się istotnie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top