Influence of moisture content on some physical properties of rye grains
 
More details
Hide details
1
Department of Equipment Operation and Maintenance in the Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 243-255
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of studies on the influence of moisture content upon some physical properties of rye grains. Two rye cultivars, i.e. Amilo and Esprit, from the field studies made at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn were used. Geometric features of kernels, 1000 grain weight, shape coefficients, and grain density were determined at five grain moisture levels, i.e. 10, 12, 14, 16 and 18%. The results demonstrated significant relations between moisture of grain and its properties, which were described by means of regression equations. Analysis of variance confirmed the statistically significant influence of both moisture and rye variety upon grain properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności na wybrane właściwości fizyczne ziarna żyta
ziarno żyta, wilgotność, cechy geometryczne, współczynniki kształtu
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności surowca na wybrane właściwości fizyczne ziarna. Użyte do badań ziarno pochodziło z doświadczeń Katedry Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nad wpływem dawki azotu na wysokość i jakość plonu. Badaniom poddano dwie odmiany: populacyjną Amilo i mieszańcową Esprit. Przed doświadczeniem określono wilgotność, a następnie ziarno nawilżono do pięciu poziomów wilgotności: 10, 12, 14, 16, 18%. Wyznaczono cechy geometryczne, masę 1000 ziaren, współczynniki kształtu oraz gęstość właściwą ziarna. Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała istotne zależności pomiędzy wilgotnością a właściwościami fizycznymi ziarna. Analiza wariancji wykazała istotne różnice w wartości parametrów fizycznych dla poszczególnych poziomów wilgotności jak i pomiędzy badanymi odmianami. Istotne statystycznie powiązania badanych cech z wilgotnością ziarna opisano równaniami regresji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top