Influence of method of deposit formation on airflow resistance in wheat
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 881-891
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Relationship between airflow velocity V and pressure drop p was examined in samples of wheat of moisture content of 10% wet basis. The sample was a cube of 0.35 m side and contained approximately 35 kg of grain. Three methods of filling the test chamber were used that generated samples of different density and packing structure. Characteristics of p(V) were determined in three mutually perpendicular directions (Z – vertical, Y and X – horizontal) and for airflow velocities in the range from 0.03 to 0.35 m s-1. Samples prepared using different methods varied in density from 768.61 to 831.60.4 kg m-3. Repeatability of density and airflow resistance were also dependent on the method of sample formation. Standard deviations of density were found in a range from 0.35 to 1 kg m-3. Samples of higher density posed larger resistance to airflow. The airflow resistance was found to be dependent on the flow direction. At the airflow velocity of 0.3 m s-1 in axially filled unconsolidated or consolidated samples (methods A and C) pressure drop in vertical direction was 50 or 38% higher than those in horizontal directions X and Y. In asymmetrically filled sample (method B) airflow resistances in horizontal direction were different as well. In this case, at airflow velocity of 0.3 m s-1, pressure drop in direction Z was 30% higher than in direction X and 93% higher than pressure drop in direction Y. Changes in the airflow resistance of such values may be expected in practice and should be considered in process design and in operation of equipment in technologies using airflow of gases through masses of granular materials, such as drying, aeration, cooling or fumigation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza
ziarno pszenicy, gęstość, opór przepływu
Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu formowania złoża oraz prędkości przepływu V powietrza na spadek ciśnienia p powietrza w próbkach ziarna pszenicy o wilgotności 10%. Próbka miała kształt sześcianu o boku 0,35 m i zawierała około 35 kg ziarna. Zastosowano trzy sposoby napełniania aparatu, które umożliwiały wytworzenie próbek o różnej strukturze i gęstości od 768,61 do 8310,4 kgm-3. Badania przeprowadzono dla jedenastu poziomów prędkości przepływu V powietrza w zakresie od 0,03 do 0,35 ms-1 oraz dla przepływu powietrza przez złoże pszenicy w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach: pionowym (Z) i poziomych (X i Y). Wyniki badań wykazały, że próbki o wyższej gęstości stawiały większy opór przepływu powietrza. Stwierdzono, że opór przepływu zależy od kierunku przepływu. Przy prędkości przepływu 0,3 m·s-1 w próbkach formowanych osiowo symetrycznie tylko pod działaniem grawitacji oraz zagęszczanych (metody A i C) opór przepływu był w kierunku pionowym o 50% (A) albo 38% (C) wyższy niż w kierunkach poziomych. W próbkach napełnianych asymetrycznie (przez zasypnik klinowy – metoda B) opory przepływu w kierunkach poziomych nie były równe. W tym przypadku przy prędkości przepływu 0,3 m·s-1 opór przepływu w kierunku Z był o 30% wyższy niż w kierunku X oraz o 93% wyższy niż w kierunku Y. Tej wielkości zmiany oporu przepływu mogą wystąpić w praktyce i powinny być uwzględniane w projektowaniu procesów oraz użytkowaniu urządzeń w technologiach wykorzystujących przepływ gazów przez złoże, takich jak: suszenie, przewietrzanie, chłodzenie czy dezynsekcja.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top