Influence of magnetically treated water on germination of pea and lupine seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 101-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies have been conducted on the impact of magnetically treated water on the germination of seeds and the final mass of seedlings, as well as on the content of dry matter in seedlings of lupine var. “Baron” and pea var. “Brutus” seeds. The magnetic water treatment was conducted by means of a measuring system where the water flowed through a teflon tube placed between direct current electromagnet pole pieces. Water was passed between the electromagnet pole pieces 1, 3 and 10 times, for induction of direct current electromagnet field pieces B = 75 mT, 150 mT, 300 mT, 600 mT and 900 mT. The investigations were conducted on Petri plates in controlled climate chamber without access of light, in total darkness, at temperature of 20C. Magnetically treated water had no significant influence on the germination capacity of pea seeds. The highest germination capacity of lupine seeds was noted for 3 times flow at induction of 75 mT as well as for 10 times flow and induction of 300 mT. The highest final mass of pea seedlings and content of dry matter were obtained for induction of 75 mT and 300 mT, for all multiplication factors of flow. The positive influence appeared for some multiplication factors of flow for induction 150 mT and 900 mT also. In the case of lupine seedlings the highest final mass was found for induction of 75 mT and 900 mT, for 3 and 10-fold flows; the lowest for 300 mT, for all multiplication factors of flow. The highest content of dry matter of lupine seedlings was observed for water magnetically treated 3 and 10 times, for induction values of 75 mT and 900 mT.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wody uzdatnianej magnetycznie na kiełkowanie nasion grochu i łubinu
kiełkowanie nasion, woda uzdatniana magnetycznie, masy siewek, zawartość suchej masy
Przeprowadzono badania oddziaływania wody uzdatnianej magnetycznie na kiełkowanie i końcowe masy siewek oraz zawartość suchej masy w siewkach grochu odm. “Brutus” i łubinu odm. „Baron”. Uzdatnianie magnetyczne wody przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, gdzie woda przepływała przez teflonową rurkę umieszczoną pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu prądu stałego. Wodę przepuszczano pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu 1, 3 i 10 razy dla indukcji stałego pola magnetycznego B = 75 mT, 150 mT, 300 mT, 600 mT i 900 mT. Badania przeprowadzono na płytkach Petriego w komorze klimatycznej, bez dostępu światła w całkowitej ciemności, w temperaturze 20C. Woda uzdatniana magnetycznie nie posiadała istotnego wpływu na zdolność kiełkowania nasion grochu. Nasiona łubinu najwyższą zdolność kiełkowania osiągnęły dla 3 krotnego przepływu dla indukcji 75 mT oraz dla 10 krotnego i indukcji 300 mT. Najwyższe masy końcowe dla siewek grochu i zawartości suchej masy uzyskano dla indukcji 75 mT i 300 mT dla wszystkich krotności przepływu. Pozytywny wpływ pojawił się również dla niektórych krotności przepływu dla indukcji 150 mT i 900 mT. W przypadku łubinu najwyższe końcowe masy siewek uzyskano dla indukcji 75 mT i 900 mT, dla 3 i 10 krotnego przypływu. Najniższe dla 300 mT, dla wszystkich krotności przepływu. Największą zawartość suchej masy w siewkach łubinu zaobserwo-wano również dla wody 3 i 10 krotnie uzdatnianej magnetycznie dla indukcji 75 mT i 900 mT.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top