Influence of laser stimulation of seeds on diploid and tetraploid red clover yielding in sowing years
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Department of Physics, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 527-536
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment involving red clover (Trifolium pratense L.) cultivated for fodder was carried out in 2002-2003 by means of randomized blocks in four replications. Two factors were studied in the experiment: 1. Clover cultivars (diploid Dajana cv. and tetraploid Bona cv.); 2. Pre-sowing seed stimulation with laser radiation with surface power density of divergent beam at the plane of free falling: R0 (with no radiation) and R3 and R6 mW cm-2, applied 1, 3 and 5 times. Seeds were irradiated with a He-Ne laser using the device designed by R. Koper and Z. Dygała. Following items were evaluated on each plot: filed emergence ability, plant density after emergence, per 1m2, number of shoots per 1m2, average dry matter of a single shoot, and the mean yields of green and dry matter. The laser radiation caused an increase of field emergence ability by 13.3% and 14.4%, respectively, in combinations R6x3 and R6x5. Bona cultivar was distinguished by significantly higher emergence ability. Radiation rates and cultivars also significantly differentiated the number of clover plants after emergence. Number of shoots per 1m2 was influenced only by radiation rate and cultivation year. The highest shoot density was found in object R6x1 (344 shoots m-2) and in 2002. The highest yields of green and dry matter were achieved in object R6x5. It was higher than corresponding values for the control variant (by 23.8% and 20.2%, respectively).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku siewu
koniczyna czerwona, rok siewu, naświetlanie nasion laserem
W latach 2002-2003 prowadzono eksperyment polowy z koniczyną czerwoną (Trifolium pratense L.), uprawianą na paszę, metodą bloków losowanych, w czterech powtórzeniach. W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki: 1. odmiany koniczyny (diploidalna Dajana i tetraploidalna Bona); 2. stymulację przedsiewną nasion światłem lasera o powierzchniowej gęstości mocy wiązki rozbieżnej w płaszczyźnie swobodnego spadania: R0 (bez naświetlania) oraz R3 i R6 mW∙cm-2, stosowaną 1, 3 i 5-krotnie. Nasiona naświetlano światłem lasera He-Ne, wykorzystując urządzenie Kopera i Dygały. Na każdym poletku określono: polową zdolność wschodów, obsadę roślin po wschodach na 1 m2, liczbę pędów na 1 m2, średnią suchą masę pojedynczego pędu oraz plony zielonej i suchej masy. Światło lasera spowodowało w kombinacji R6x3 i R6x5 wzrost polowej zdolności wschodów o 13,3 i 14,4%. Istotnie wyższą zdolnością wschodów odznaczała się odmiana Bona. Liczba roślin koniczyny po wschodach była również istotnie zróżnicowana przez dawki naświetlania laserem oraz cechy odmianowe. Liczbę pędów na 1m2 różnicowały istotnie tylko dawki naświetlania i lata. Najwyższą obsadę pędów stwierdzono w obiekcie R6x1 (344 szt∙1 m-2) oraz w 2002 roku. Najwyższe plony zielonej i suchej masy otrzymano w obiekcie R6x5. Przewyższały one plony z wariantu kontrolnego odpowiednio o 23,8 i 20,2%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top