Estimating the time of water penetration through seed coats of wheat grains by the method of ultraweak luminescence measurements
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Sciences in Zamość, University of Agriculture in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 515-525
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The rate, V, of the water absorption process and the intensity, I, of ultraweak luminescence (UWL) emitted by imbibing grain of Polish spring wheat of Henika variety were measured and compared. The study was realized for the grain swelling completely submerged in distilled water during eight-hour time periods at temperatures of 288 K, 303 K and 338 K. The rate V was estimated measuring the mass gains in the series of grain samples after the planned time. I was registered in the spectral region between 360 nm and 760 nm using a high sensitivity photo-electronic apparatus working in the single-photon-counting mode. The obtained data were presented as the dependencies of V on t, I on t, and I on V, where t is the swelling time. The dependence of the intensity I on the rate V was characteristically changed after given time period of grain soaking. This time was postulated to be the time necessary for water penetration through the seed coats or through the seeds coats and aleuronic layer. Then, determining such characteristic changes in the obtained dependencies between I and V, the times of water penetration through the seed coats were estimated at three temperatures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena czasu nawilżania okryw owocowo-nasiennych ziarna pszenicy metodą pomiarów ultrasłabej luminescencji
ziarno pszenicy, okrywy owocowo-nasienne, szybkość pobierania wody, ultrasłaba luminescencja
W pracy porównano wyniki pomiarów szybkości V procesu pobierania wody i natężenia I zjawiska ultrasłabej luminescencji (USL) otrzymane podczas pęcznienia ziarna pszenicy jarej odmiany Henika. Badania przeprowadzono na ziarnie całkowicie zanurzonym w wodzie destylowanej i pęczniejącym przez 8 godzin w temperaturach 293 K, 308 K i 328 K. Szybkość V wyznaczano mierząc przyrosty masy szeregu kolejnych próbek ziarna po upływie zadanego czasu przebywania ich w wodzie. Natężenie I mierzono w zakresie spektralnym zawartym pomiędzy 300 nm i 760 nm stosując aparaturą optoelektroniczną o wysokiej czułości pracującą w układzie zliczania pojedynczych fotonów. Otrzymane wyniki badań przedstawiono w postaci zależności V od t, I od t i I od V. Ilustrując zmianę natężenia I przy zmianie szybkości V zauważono charakterystyczne załamanie w układzie wyników pomiarów, które przypisano wynikom rejestrowanym w chwili wnikania wody do bielma ziarniaków. Na podstawie położenia załamania w zależności natężenia I od szybkości V oszacowywano czas nawilżania okryw owocowo-nasiennych ziarna pszenicy w różnych temperaturach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top