Ichthyofauna of the middle course of the river Bug
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 153-161
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies, from the years 1999-2000, on the density and taxa number of the fish stock in the middle course of Bug River, revealed the occurrence of 34 fish species belonging to 10 families. Among them were noted 5 protected and 7 alien species were found. The highest density reached: bleak Alburnus alburnus (L.), roach Rutilus rutilus (L.), pike Esox lucius (L.) and bream Abramis brama (L.). During the last three decades thetaxa number decreased from 42 to 34 species. 5 species commonly observed in the Bug River till the end of 80. have vanished from the fish stock: common barbel Barbus barbus (L.), vimba Vimba vimba (L.), bullhead Cottus gobio L., white-finned gudgeon Gobio (Romanogobio) albipinnatus Lukasch and golden loach Sabanejewia aurata (Filippi).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ichtiofauna środkowego biegu rzeki Bug
czynniki abiotyczne, ryby, rzeki
Badania przeprowadzono w latach 1999-2000. Celem badań było określenie podstawowych czynników fizyczno-chemicznych i aktualnego stanu ichtiofauny w środkowym biegu rzeki Bug. Ogółem stwierdzono 33 gatunki ryb należące do 10 rodzin. Wśród nich 5 gatunków ryb było prawnie chronionych, a także 7 gatunków obcych – introdukowanych lub zawleczonych. Najliczniej występującymi gatunkami były: ukleja, płoć, leszcz, szczupak i okoń. W zespole ichtiofauny nie stwierdzono 5 gatunków ryb zasiedlających rzekę Bug do końca lat 80.: kiełb białopłetwy, brzana, certa, koza złotawa i głowacz białopłetwy. Ponadto kilka gatunków ryb występujących tu niegdyś licznie, obecnie spotykane były pojedynczo. Były to głównie gatunki obligatoryjnie reofilne, takie jak: świnka, brzana, kleń i jelec.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top