Influence of conservation tillage on weed infestation of onion
 
More details
Hide details
1
Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 839-849
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the field experiment with conservation tillage of onion cv.’Wolska’ the state and degree of primary and secondary weed infestation were evaluated. In the investigations three methods of soil tillage and two cover crop mulches - spring rye (Secale cereale) and spring vetch (Vicia sativa) - were considered. The weed infestation of field after winter was significantly stronger after zero tillage and after pre-winter disking than after ploughing. The primary weed infestation of onion significantly increased after conservation tillage compared to after conventional tillage. The pre-sowing disking reduced the level of primary and secondary weed infestation of onion in comparison with onion grown from direct sowing. Rye mulch had a better effect on decrease of onion primary weed infestation than mulch from spring vetch.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uprawy konserwującej na zachwaszczenie cebuli
zachwaszczenie, uprawa zerowa, talerzowanie, mulcze roślinne
W doświadczeniu polowym oznaczono stan i stopień zachwaszczenia pierwotnego i wtórnego cebuli odm. ‘Wolska’ w warunkach uprawy konserwującej. W badaniach uwzględniono trzy sposoby uprawy roli oraz 2 rośliny mulczujące: żyto jare (Secale cereale) i wykę siewną (Vicia sativa). Kontrolę stanowił obiekt nie mulczowany, na którym wykonano tradycyjną uprawę płużną. Zachwaszczenie pola po zimie było znacząco większe po uprawie zerowej i po talerzowaniu przedzimowym niż po orce. Stwierdzono istotny wzrost zachwaszczenia pierwotnego cebuli po uprawie konserwującej w porównaniu z uprawą tradycyjną. Talerzowanie przedsiewne zmniejszyło liczebność zachwaszczenia pierwotnego i wtórnego cebuli w porównaniu z cebulą uprawianą z siewu bezpośredniego w mulcz roślinny. Mulcz żytni ograniczył zachwaszczenie pierwotne cebuli w porównaniu z mulczem z wyki siewnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top