Influence of reduced tillage and level of fertilisation on spring wheat weed infestation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 327-336
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of three methods of soil cultivation and two levels of mineral fertilisation on weed infestation of spring wheat canopy are presented in the paper. Methods of tillage: A – fall ploughing to 18-20 cm, B – cultivating (10-12 cm), C – harrowing (8-10 cm). Fertilisation levels: a – 117.3 kg NPK ha–1, b – 175.9 kg NPK ha–1. Spring wheat was planted in a four-field rotation: potato – spring wheat – seed beans – winter wheat. Weeds were controlled by herbicides: Puma Universal (69 g phenoxaprop-P-etyl + 75 g mefenpyr-dietyl ha–1) and Aminopielik D (1252.5 g 2.4 – D + 97.5 g dikamba ha–1). Apera spica–venti, Galinsoga ciliata, Galium aparine, Viola arvensis, Stellaraia media and Agropyron repens were the most abundant weed species. Increase of fertilisation level (b) diminished individual density of a majority of weed species. Reduced tillage methods caused significant increase in weed number in spring wheat canopy in comparison to typical tillage. Fertilisation level b slightly decreased the weed number. Fertilisation level b only slightly increased the weed air dry weight.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomów nawożenia mineralnego na zachwaszczenie pszenicy jarej
pszenica jara, uproszczenie uprawy, nawożenie, zachwaszczenie
W pracy przedstawiono wpływ uproszczeń w przedzimowej uprawie roli (B – kultywatorowanie i C – bronowanie) oraz dwóch poziomów nawożenia mineralnego (a – 117,3 kg NPK·ha-1 i b – 175,9 kg NKP·ha-1) na zachwaszczenie łanu pszenicy jarej wysiewanej w płodozmianie (ziemniak – pszenica jara – groch siewny – pszenica ozima) na glebie lessowej. Na wszystkich obiektach doświadczenia stosowano herbicydy: Puma Uniwersal 069 EW – 1 L·ha-1 (69 g fenoksaprop-P-etylu i 75 g mefenpyrdietylu) i Aminopielik D 450 SL – 3 L·ha-1 (1252,5 g 2,4 D i 97,5 g dikamby). Zastąpienie orki przedzimowej kultywatorowaniem lub tylko bronowaniem roli istotnie zwiększało liczbę i powietrznie suchą masę chwastów w łanie pszenicy jarej. Wyższe nawożenie tylko nieznacznie ograniczało liczbę chwastów. Dominującymi gatunkami chwastów w zasiewach pszenicy jarej były: Apera spica-venti, Viola arvensis, Galinsoga ciliata, Stellaria media, Veronica persica i Agropyron repens.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top