Influence of cropping systems and care methods on weed biodiversity in spring wheat
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 569-577
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment was carried out in the years 2004-2005, on a farm located in Frankamionka village near Zamość. Experimental field was located on soil with silty dust grain composition, light acid, with average contents of organic matter. Varied cropping systems (monoculture, crop rotation, strip intercropping) and three levels of agrotechnical measures (mechanical, mechanical-chemical, chemical) were the experimental factors. Species composition, weed density and air dry mater weight were analysed two weeks prior to spring wheat harvest from two experimental surface in every plot. It was proved that weed infestation of spring wheat canopy depended on cropping systems and agrotechnical level. The highest number of weeds and air dry matter of weeds were in mechanical cultivation. Weed infestation of spring wheat canopy also dependend of cropping system. It was shown that the strip intercropping system caused a decrease of the numbers and weight of weeds, whereas cultivation of spring wheat after itself increased both of those indicators. Glainsoga parviflora, Echinochloa crus-galli and Amaranthus retroflexus were the dominant taxons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ monokultury, płodozmianu i uprawy współrzędnej na bioróŜnorodność chwastów w pszenicy jarej
pszenica jara, uprawa pasowa, płodozmian, zachwaszczenie łanu
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-2005 w gospodarstwie indywidualnym położonym we wsi Frankamionka, powiat zamojski. Pole doświadczalne zlokaloizowano na glebie o składzie granolumetrycznym pyłu ilastego, lekko kwaśnej, o średniej zawartości substancji organicznej. Schemat badań obejmował różne sposoby uprawy (monokultura, płodozmian, uprawa współrzędna pasowa) i poziomy pielęgnacji (mechaniczna, mechaniczno-chemiczna, chemiczna). Zachwaszczenie pszenicy oceniono na dwa tygodnie przed zbiorem, określając skład florystyczny i liczebność poszczególnych gatunków oraz powietrznie suchą masę chwastów na dwóch powierzchniach próbnych z każdego poletka. Nasilenie występowania chwastów w łanie pszenicy było modyfikowane zarówno przez sposób uprawy jak i metody pielęgnacji. Największą liczebność oraz najwyższą suchą masę stwierdzono przy pielęgnacji mechanicznej. Również sposób uprawy wpływał istotnie na poziom zachwaszczenia łanu pszenicy jarej. Uprawa współrzędna pasowa ograniczała zarówno liczbę jak i masę chwastów, natomiast uprawa pszenicy po sobie powodowała wzrost obu tych wskaźników. Gatunkami reprezentowanymi najliczniej były Galinsoga parviflora a następnie Echinochloa crus-galli i Amaranthus retroflexus.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top