Legumes in Poland – future prospects of ultivation and seeds utilization
 
More details
Hide details
1
Department of Forage Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 213–224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Current status and prospects of production development of seeds of native legume species are presented in the paper. Cropping area, production values and seed yields were taken into account in the analysis. Also the balance of seed utilization and profitability of legume plants cultivation in comparison to cereals was worked out. The paper specifies the prospects of legume plants cultivation for seeds. Analysis of the presented data shows that the cultivation area of legumes in Poland decreased during the last years from 150 to 110 thousand hectares, although it had remained on a stable level over the last decade. This change concerns first of all fodder varieties of legumes. Seeds export also decreased drastically. In 2003 about 16 thousand tonnes of seeds was exported, which amounted to only about 5% of the export value from 1999. At the same time there is a great deficit of plant proteins. Legume seeds cover about 10% of Polish demand for these materials. Profitability of legume cultivation in Poland is lower than in other EU countries, which results from the higher direct subsidies and higher prices in those countries. The accession of Poland to the EU will probably not improve the profitability of legume cultivation in Poland considering the adopted simplified system of direct subsidies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rośliny strączkowe w Polsce – perspektywy uprawy i wykorzystanie nasion
rośliny strączkowe, powierzchnia uprawy, zbiory, eksport, import, wykorzystanie nasion, opłacalność uprawy
W pracy przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju produkcji nasion rodzimych gatunków roślin strączkowych. W analizie uwzględniono powierzchnię uprawy, wielkości produkcji oraz uzyskiwane plony nasion. Opracowano również bilans wykorzystania nasion oraz opłacalność uprawy roślin strączkowych w porównaniu ze zbożami. Określono perspektywy uprawy roślin strączkowych na nasiona. Z analizy danych zawartych w niniejszym opracowaniu wynika, że utrzymująca się na dosyć stabilnym poziomie w ostatnim dziesięcioleciu powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce w ostatnich latach uległa zmniejszeniu ze 150 do około 110 tys. ha – ograniczenie to dotyczyło przede wszystkim pastewnych odmian roślin strączkowych. Zmniejszył się również drastycznie eksport nasion, który w roku 2003 wyniósł około 16 tys. ton, co stanowiło około 5% wielkości eksportu z 1999 roku. Występuje duży deficyt surowców białkowych pochodzenia roślinnego. Nasiona roślin strączkowych pokrywają w niespełna 10% zapotrzebowanie naszego kraju na te surowce. Opłacalność uprawy roślin strączkowych w Polsce jest mniejsza niż w innych krajach UE, co wynika ze stosowania większych dopłat do ich produkcji oraz wyższych cen zbytu. Przystąpienie Polski do UE, z uwagi na przyjęty uproszczony system dopłat bezpośrednich prawdopodobnie nie poprawi opłacalności i konkurencyjności uprawy roślin strączkowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125