Aggregation quality analysis of luvisols derived from sandy silt and silt
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 221-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Quality of aggregation of Luvisols derived from sandy silt and silt was analysed. It was stated that the water stability of aggregates decreases with the depth in forest soils, while it increases or maintains the same level in arable soils. The soil aggregates get destroyed under the impact of water � in the main degree this concerns the fraction under 0.25 mm in size. The aggregation water resistance of the investigated soils is much more strongly influenced by the way of soil use than by the grain size distribution or genesis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowego i lessu
agregacja, wodoodporność, gleby płowe
Przedstawiono wyniki badań dotyczące agregacji gleb płowych. Stwierdzono, że gleby płowe wytworzone z utworu piaszczysto-pyłowego w porównaniu z glebami wytworzonymi z lessu charakteryzowały się występowaniem znacznych ilości mikroagregatów (f<0,25 mm), podczas gdy w tych drugich przeważały makroagregaty (f>0,25 mm). Agregaty gleb wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowego są na ogół bardziej odporne na działanie wody w porównaniu z wytworzonymi z lessu. Wodoodporność agregatów zmniejsza się wraz z głębokością i w większym stopniu zależy od sposobu użytkowania gleb (wyższa jest w glebach leśnych niż w uprawnych) niż od czynnika litologicznego. W większości badanych przypadków wodoodporność agregatów zmniejszała się wraz ze wzrostem ich średnicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top