Impact of construction material debris addition and thermal cycles on water retention and porosity of light brown soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 15-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of investigations on the impact of debris addition and thermal cycles on water retention and porosity of a light brown soil are presented. It was observed that debris addition and thermal cycles change the water retention and distribution of different groups of pores in the soil. The biggest changes were observed after the 1st and 2nd thermal cycles. The increase of rubble amount from 10 to 50% in the soil did not cause big differences in water retention. The decrease of medium pores amount under thermal cycles causes a decrease of soil water available for plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatku materiałów budowlanych i zmian temperatury na retencję wodną i porowatość gleby płowej wytworzonej z lessu
urbanoziemy, retencja wodna, porowatość
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku miału z gruzu budowlanego i cykli termicznych na retencję i rozkład porów w glebie lessowej. Stwierdzono, że obecność materiałów budowlanych w modelowych mieszaninach, jak i przeprowadzone cykle termiczne, powodują zmiany właściwości wodnych, przy czym największe ich zmiany obserwowano po I i II cyklu termicznym. Zwiększanie ilości miału dodanego do gleby z 10 do 50% w niewielkim stopniu wpływa na retencję wodną. Spadek ilości średnich porów zarówno w glebie, jak i w jej miesza-ninach z miałem pod wpływem cykli termicznych jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym, gdyż w nich retencjonowana jest woda użyteczna dla roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top