RESEARCH PAPER
Scaning microscopy in estimation of the seed coat strength of soybean, pea, and lentil seed
 
More details
Hide details
1
B. Dobrzański Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 51-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objectives of this study were to determine the mechanical and structural properties of the seed coat for soy bean (Glicine hispida Max.), pea seed (Pisum sativum L.), and lentil seed (Lens culinaris Medic.). In order to clarify the cracking mechanisms of legume seed and determine the resistance to tensions the mechanical properties of the seed coat was carefully recognise separately. The seed coat ring samples were prepared according to the method elaborated previously. The resistance of seed coat to tension was studied for all seeds at wide range of moisture. The drying test was conducted to evaluate the effect of drying parameters on the stress and strain development of the seed coat. To evaluate the effect of drying conditions on the splitting of seed coat, the samples were dried with hot air. The microstructure of the cross-section at breakage as well as the cutting surface of the seed coat were determined with the JEOL JSM 5200 scanning electron microscope at accelerating voltage of 10 keV The seed coat strength of all studied legume seeds decreases with the increase of moisture content. It has been found that thickness of the seed coat for various cultivar was differ, what influences the force at breakage, however, frequently opposite to tension strength.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie mikroskopii skaningowej w ocenie wytrzymałości okrywy nasiennej soi, grochu i soczewicy
groch, soja, soczewica, okrywa, wytrzymałość, mikroskopia skaningowa
Celem pracy było wyznaczenie właściwości mechanicznych okrywy oraz opis jej struktury dla nasion soi (Glicine hispida Max.), grochu (Pisum sativum L.) i soczewicy (Lens culinaris Medic.). W celu wyjaśnienia mechanizmu pękania okrywy nasion roślin strączkowych i wyznaczenia jej wytrzymałości na rozciąganie prowadzono szczegółowe badanie jej właściwości mechanicznych. Wytrzymałość na rozciąganie okrywy nasiennej wyznaczono w szerokim zakresie wilgotności. W celu określenia wpływu suszenia na powstawanie naprężeń w okrywie i wywołania jej skurczu stosowano ogrzane powietrze. Mikrostrukturę przekroju w miejscu rozerwania okrywy oraz powierzchnię powstałą podczas wycinania preparatu określano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM 5200; przy napięciu przyspieszającym 10 keV. Wraz ze wzrostem wilgotności wytrzymałość okrywy nasion badanych gatunków malała. Grubość okrywy nasion poszczególnych odmian była zróżnicowana, co miało wpływ na wartość siły rejestrowanej podczas rozciągania, a wielkość ta była często odwrotna do naprężenia krytycznego, wyznaczonego w teście rozciągania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top