Physical and chemical properties of water from the drainage ditch around the coal waste dump at Bogdanka in terms of its economic use
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 55-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the vegetation periods of 2001-2002, 14 representative water samples were drawn from the drainage ditch around the coal waste dump at Bogdanka. The samples drawn were laboratory tested in order to determine physical and chemical properties of the water, which was a mixture of mine water and rainwater draining from the coal waste dump. With reference to pollution indicators of third grade inland surface water, the water tested exceeded the following parameters: conductivity, chlorides, sulphates, sodium, potassium, dissolved substances. According to the division into mineralization categories used in the classification of mine water, taking into account the content of chloride and sulphate ions, the water from the drainage ditch was graded as group two (industrial water)
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczno-chemiczne wody z rowu opaskowego wokół składowiska odpadów przywęglowych w Bogdance w aspekcie jej gospodarczego wykorzystania
wody kopalniane i odciekowe, właściwości fizyczno-chemiczne
W okresach wegetacyjnych lat 2001-2002 pobrano 14 reprezentatywnych prób wody z rowu opaskowego wokół składowiska odpadów przywęglowych w Bogdance. Pobrane próby poddano analizom laboratoryjnym celem określenia parametrów fizyczno-chemicznych wód. Wody te stanowiły mieszankę wód kopalnianych i wód opadowych, ociekających ze składowiska odpadów przywęglowych. W odniesieniu do wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych III klasy czystości, w badanych wodach przekroczone zostały normy przewodności elektrolitycznej i substancji rozpuszczonych oraz stężenia chlorków, siarczanów, sodu i potasu. Według podziału na grupy mineralizacji stosowanej w klasyfikacji wód kopalnianych, uwzględniającej zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych wody z rowu opaskowego zaliczono do II grupy (wody przemysłowe)
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top