Fractional composition of humic compounds and the capacity to bind cadmium ions from the solution by biologically and thermally processed Miscanthus giganteus biomass
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 347-361
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The capacity of functional groups of soil organic matter to form organometallic complexes may efficiently reduce the risk of migration of toxic ions of heavy metals in the environment. Therefore, a research was conducted to determine the effect of composting and pyrolysis of Miscanthus giganteus biomass on the quality of humic compounds and on the ability of these materials to bind cadmium ions from the solution. Both processes did not cause any significantly favorable changes in fractional composition of the humic compounds of the transformed Miscanthus giganteus biomass. In the case of the unprocessed and composted biomass, changes in cadmium sorption by the materials used in the research, depending on Cd dose and how long the sample was in contact with the solution, had a similar course, which indicates that the responses taking place directly after the application of the solution that contained Cd ions were stable. In the case of thermal processing of Miscanthus giganteus biomass, it was found that Cd content in the solution decreased with time. Lower cadmium concentrations in the extracts after separation of the biomass were determined in the series with biologically transformed Miscanthus giganteus.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skład frakcyjny związków humusowych oraz zdolności wiązania jonów kadmu z roztworu przez biomasę Miscanthus giganteus przekształconą biologicznie i termicznie
kompost, biowęgiel, związki humusowe, sorpcja kadmu, Miscanthus giganteus
Zdolność grup funkcyjnych materii organicznej do tworzenia kompleksów metaloorganicznych może wydajnie zmniejszyć ryzyko migracji jonów toksycznych metali ciężkich w środowisku. W związku z tym przeprowadzono badania, których celem było określenie wpływu kompostowania i pirolizy biomasy Miscanthus giganteus na jakość związków humusowych oraz możliwości wiązania jonów kadmu z roztworu przez te materiały. Oba procesy nie spowodowały znacząco korzystnych zmian w składzie frakcyjnym związków humusowych przekształconej biomasy Miscanthus giganteus. Przebieg zmian sorpcji kadmu przez materiały wykorzystane w badaniach, w zależności od dawki Cd i czasu kontaktu próbki z roztworem w przypadku biomasy nieprzetworzonej i przekompostowanej zachodził podobnie świadcząc o stabilnych reakcjach mających miejsce bezpośrednio po aplikacji roztworu zawierającego jony Cd.W przypadku termicznego przekształcenia biomasy Miscanthus giganteus stwierdzono zmniejszanie się zawartości Cd w roztworze wraz z upływem czasu. Mniejsze stężenia kadmu w ekstraktach po oddzieleniu biomasy oznaczono w serii z Miscanthus giganteus przekształconym biologicznie. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top