Extreme air temperatures in interphase periods of winter wheat in Zamość region
 
More details
Hide details
1
Institute of Agriculture in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 481-488
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The growth and yielding of crop plants depend on weather conditions during the vegetation period. Air temperature is among the main meteorological factor which affect the level and quality of wheat crop yields. Measured values of extreme air temperatures (minimum and maximum) used in this text had been recorded at meteorological stations in Tomaszów Lubelski, Werbkowice and Zamość, and the quoted results of phenological observations were collected from arable fields of the Zamość region in the years 1976-1995. The materials collected were used for the calculation of the maximum and minimum air temperatures in 3 periods: from start of spring vegetation till stem elongation stage, from stem elongation to heading phase, and from heading till the dough maturity phase of winter wheat. The earliest start of spring vegetation was observed in the 3rd decade of February and the latest in the 1st decade of April. The dough maturity phase was usually attained by winter wheat in the 3rd decade of July. The earliest dough maturity was observed in the 2nd decade of July, and the latest in the 1st decade of August. Average air temperature in Zamość region during the period from start of spring vegetation till dough maturity of winter wheat was 12.9oC, with minimum average of 7.3oC and maximum of 18.5oC. The minimum and maximum air temperature values had an enormous influence on the length of the periods from stem elongation phase to heading phase, and from heading till dough maturity, the stronger effect being that of the maximum air temperature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekstremalne temperatury powietrza w okresach międzyfazowych pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie
pszenica ozima, minimalna i maksymalna temperatura powietrza
Wzrost i plonowanie roślin uprawnych zależy od przebiegu warunków pogodowych w okresie wegetacji. Wśród elementów meteorologicznych, które mają wpływ na wielkość i jakość plonowania pszenicy jest temperatura powietrza. W niniejszej pracy wykorzystano wyniki pomiarów ekstremalnej (minimalnej i maksymalnej) temperatury powietrza wykonywanych w stacjach meteorologicznych w Tomaszowie Lubelskim, Werbkowicach i w Zamościu oraz wyniki obserwacji fenologicznych prowadzonych na polach uprawnych Zamojszczyzny w latach 1976-1995. Na podstawie zebranych materiałów obliczono minimalną i maksymalną temperaturę powietrza w okresach: od ruszenia wiosennej wegetacji do strzelania w źdźbło, od strzelania w źdźbło do kłoszenia i od kłoszenia do dojrzałości woskowej pszenicy ozimej. Najwcześniej ruszenie wegetacji zaobserwowano w 3 dekadzie lutego, a najpóźniej w 1 dekadzie kwietnia. Dojrzałość woskową pszenica ozima osiągała zazwyczaj w 3 dekadzie lipca. Najwcześniej dojrzałość woskową obserwowano w 2 dekadzie lipca, a najpóźniej w 1 dekadzie sierpnia. Średnia temperatura powietrza w okresie od ruszenia wiosennej wegetacji do dojrzałości woskowej pszenicy ozimej w okolicach Zamościa wynosiła 12,9oC, średnia minimalna 7,3oC, a średnia maksymalna 18,5oC. Minimalna i maksymalna temperatura powietrza miała istotny wpływ na długość trwania okresów od strzelania w źdźbło do kłoszenia i od kłoszenia do dojrzałości woskowej pszenicy ozimej, przy czym większy wpływ na czas trwania tych okresów miała temperatura maksymalna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top