Possibility of industrial plants cultivation in Zamość region taking into account the habitat conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, Agricultural University,ul. Akademicka 15, 20-934 Lublin
 
2
Department of Ecology, Institute of Biology, UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 489-499
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the evaluation of usefulness of 51 communes from Zamość region (within the limits of former province) for the cultivation of selected industrial plants: sugar beet, rape seed, tobacco, hop, flax and hemp. The soil conditions were estimated in maximum scores of an 85-point scale and agro-climate in a 15-point scale, due to the fact that soil is the main factor of natural habitats located in plain areas. The total score of the two elements was expressed in a form of “habitat conditions quality index”. On the basis of the index values, as well as of cultivation traditions, proposals were formulated concerning the cultivation of particular plants in the communes. The habitat conditions were the criterion for distinguishing five sub-regions in the Zamość region: eastern (including 11 communes), northern (9), north-western (11), south-western (9), and Roztocze (11).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość uprawy roślin przemysłowych w regionie zamojskim z uwzględnieniem warunków siedliskowych
region zamojski, warunki siedliskowe, rośliny przemysłowe
W opracowaniu dokonano oceny przydatności 51 gmin regionu zamojskiego (w granicach dawnego województwa) do uprawy wybranych roślin przemysłowych: buraków cukrowych, rzepaku, tytoniu, chmielu, lnu i konopi. Z uwagi na fakt, iż głównym czynnikiem siedliska przyrodniczego na terenach równinnych jest gleba, zaś w mniejszym stopniu agroklimat, dlatego też warunki glebowe w poszczególnych gminach wyceniano maksymalnie w 85-punktowej skali, zaś agroklimat w 15-punktowej. Łączną punktację tych dwu elementów podano w postaci „wskaźnika jakości warunków siedliskowych”. Na podstawie tego wskaźnika, jak też tradycji uprawy i przerobu określonych ziemiopłodów, podano propozycje uprawy poszczególnych roślin w gminach. W oparciu o warunki siedliskowe wydzielono w regionie zamojskim 5 podregionów: wschodni (obejmujący 11 gmin), północny (9), północno-zachodni (11), południowo-zachodni (9) i roztoczański (11).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top