Evolution and characteristics of rills developed on plots of various lengths
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 725-733
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A detailed rill survey was conducted after heavy rains on the loess soil. Rill width, depth and location were studied in 20 cm transects perpendicular to the plot length. The analysis conducted showed that rill parameters expressed per a length unit did not vary significantly in relation to plot length. Generally speaking, rills width was larger than their depth. Evolution of rill cross-section area was characterised by the consecutive periods of growth and decay. The latter can be identified with a sedimentation process. Sedimentation was confirmed by the analysis of the eroded material from plot collectors. The results showed that loess soil is very susceptible to linear erosion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój i charakterystyka żłobin powstałych w obrębie poletek erozyjnych
erozja wodna, żłobiny erozyjne, gleba lessowa
W badaniach przeprowadzonych na glebie płowej wytworzonej z lessu scharakteryzowano żłobiny erozyjne powstałe w obrębie poletek o zróżnicowanej długości. Przeprowadzona analiza wykazała, że parametry żłobin wyrażone w jednostce długości nie różniły się znacząco w zależności od wielkości poletka. Generalnie przeważały żłobiny z szerokością przekroju większą od głębokości. Na poletkach zaobserwowano powtarzające się okresy wzrostu i spadku pola powierzchni przekroju żłobin, wskazujące na wystąpienie sedymentacji materiału glebowego w obrębie poletek. Sedymentację potwierdza analiza materiału zebranego w instalacjach zbierających z poletek. Otrzymane wyniki wskazują, że badana gleba jest w wysokim stopniu podatna na erozję liniową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top