Evaluation of the effects of salt stress on soybean seedlings
 
More details
Hide details
1
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
2
Department of Plant Genetic, Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin ul. Papieża Pawła IV/3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(2), 143-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of NaCl content in Hoagland medium – in concentrations of 25, 50, 75 mmol dm-3 – on the growth and photosynthesis of soybean seedlings (cv. Progres and Naviko) was studied. Fresh and dry weights of shoot and root and photosynthesis intensity were determined. It was observed that with increase of NaCl concentration in the medium there is a significant decrease of the fresh and dry weight of the shoot in plants of both cultivars. There was no effect of increased NaCl concentration in the medium on the fresh weight of the roots of the two soybean cultivars. Only in the case of the dry weight of roots a negative effect was noted for Naviko cultivar at NaCl concentration of 75 mmol dm-3. The higher concentration of NaCl in the medium (75 mmol dm-3) caused a impairment of CO2 assimilation of both soybean cultivars. The results showed also that young plants of Progres cultivar more salt stress tolerant than Nawiko cultivar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena reakcji siewek soi na stres solny
stres solny, soja, wzrost, fotosynteza
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości chlorku sodu (NaCl) w pożywce Hoaglanda o stężeniach 25, 50, 75 mmol·dm-3 na wzrost oraz intensywność fotosyntezy siewek soi dwóch odmian Nawiko i Progres. Określono świeżą i suchą masę części nadziemnej i korzeni siewek soi badanych odmian oraz wykonano pomiary intensywności fotosyntezy. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem stężenia NaCl w pożywce statystycznie istotnie obniża się świeża i sucha masa części nadziemnej roślin obu odmian. Nie stwierdzono wpływu zwiększającego się stężenia NaCl w pożywce na świeżą masę korzeni obu badanych odmian soi. Jedynie w przypadku suchej masy korzeni odmiany Nawiko negatywny wpływ zanotowano przy stężeniu NaCl 75 mmol·dm-3. Najwyższe stężenia NaCl w pożywce (75 mmol·dm-3) spowodowały upośledzenie zdolności asymilacji ditlenku węgla (CO2) roślin obu odmian. Uzyskane wyniki wykazały, że młode rośliny odmiany Progres są bardziej tolerancyjne na stres solny niż odmiany Nawiko.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top