RESEARCH PAPER
Effect of low and high temperature on chlorophyll fluorescence in oilseed rape leaves
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizyki AR, ul. Papieża Pawia VI Nr 3, 71-459 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 143-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A fluorescent method of estimation of plant resistance to low and high temperature is presented. The method was studied on young winter oilseed rape plants belonging to the cultivars and lines that demonstrate different susceptibility to thermal stresses. Obtained thermograms allowed deriving the parameters that were the most applicable for differentiation of low- and high temperature resistance of the genotypes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ niskiej i wysokiej temperatury na fluorescencję chlorofilu w liściach rzepaku
fluorescencja zerowa, fotosynteza, stres temperaturowy, termogramy
W pracy przedstawiono fluorescencyjną metodę pomiaru odporności roślin na niską i wysoką temperaturę. Obiektami badań były młode rośliny rzepaku ozimego należące do odmian i linii charakteryzujących się różną wrażliwością na stresy termiczne. Z otrzymanych termogramów fluorescencji zerowej chlorofilu wyznaczono parametry, które najlepiej różnicowały badane genotypy pod względem ich odporności na niską i wysoką temperaturę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top