Evaluation of technological quality of selected rapeseed oils
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
2
Institute of Agricultural Sciences, State School of Higher Education in Chełm, Pocztowa 54, 22-100 Chełm, Poland
Publication date: 2016-12-16
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 519–531
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study compares the quality of rapeseed oils produced by different methods and stored under different conditions. The following oxidation parameters were determined in the analysed oils: acid value, peroxide value, anisidine value and Totox value. The evaluated quality parameters were: saponification value, iodine value, colour and fatty acid profile. In the group of the analysed products, Kropla Zdrowia – cold pressed rapeseed oil that was refrigerated in a dark glass bottle – was characterised by high quality (AV = 0, PV = 0.05 meq O2 kg–1, FFA = 0.4 mg KOH g–1, Totox value = 0). In the cold pressed Organic Virgin oil stored in a clear glass bottle at room temperature, peroxide value, acid value and Totox value were above the norm at PV = 5.6 meq O2 kg–1, FFA = 4.27 mg KOH g–1 and Totox value = 13. The analysed products were characterised by similar fatty acid profiles, and Kropla Zdrowia oil had a higher content of oleic acid (by 10% on average) and a lower total content of linoleic acid and linolenic acid (by 11% on average) in comparison with the remaining products. All oils conformed to standard saponification values. The examined oils differed in colour, and pressed oils were darker. Three of the analysed products – Rapso, Olej Kujawski and Kropla Zdrowia – received high scores in a sensory evaluation. The lower scores noted in the remaining oils probably resulted from lower production standards and inadequate storage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena jakości technologicznej wybranych olejów rzepakowych
olej rzepakowy, jakość sensoryczna, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, profil tłuszczowy
Celem pracy było porównanie jakości olejów rzepakowych, różniących się sposobem otrzymywania i przechowywania. Oznaczono następujące parametry określające stopień utlenienia oleju: liczbę kwasową, liczbę nadtlenkową, liczbę anizydynową, wskaźnik Totox a także parametry wskazujące na jakość: liczbę zmydlania, liczbę jodową, barwę ogólną oraz profil tłuszczowy. Wśród analizowanych olejów wysoką jakością wyróżniał się olej Kropla Zdrowia, tłoczony na zimno
i przecho­wy­wany w ciemnej, szklanej butelce w warunkach chłodniczych (LA = 0, LN = 0,05 meq O2·kg–1, LK = 0,4 mg KOH·g–1, wskaźnik Totox = 0). Z kolei w oleju Organic Virgin, tłoczonym na zimno i przechowywanym w szklanej, bezbarwnej butelce w temperaturze pokojowej, wartości liczby nadtlenkowej, liczby kwasowej oraz wskaźnika Totox przekroczyły dopuszczalne normy i wyniosły odpowiednio: LN = 5,6 meq O2·kg–1, LK = 4,27 mg KOH·g–1, wskaźnik Totox = 13. Oleje charakteryzowały się podobnym składem kwasów tłuszczowych, przy czym olej Kropa Zdrowia odznaczał się wyższą zawartością (średnio o 10%) kwasu oleinowego i niższą zawartością sumy kwasów linolowego i linolenowego (średnio o 11%) w porównaniu do pozostałych olejów. Wszystkie oleje spełniały normy co do wartości liczby zmydlania. Barwa olejów była zróżnicowana, ciemniejszą barwą odznaczały się oleje tłoczone. Spośród badanych olejów trzy z nich: Rapso, Olej Kujawski oraz Kropla Zdrowia wyróżniają się wysoką jakością sensoryczną, w pozostałych niższa jakość wynika prawdopodobnie z braku zachowania odpowiedniego reżimu technologicznego oraz nieprawidłowych warunków przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125