Evaluation of technological quality of selected rapeseed oils
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Institute of Agricultural Sciences, State School of Higher Education in Chełm, Pocztowa 54, 22-100 Chełm, Poland
 
 
Publication date: 2016-12-16
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 519-531
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study compares the quality of rapeseed oils produced by different methods and stored under different conditions. The following oxidation parameters were determined in the analysed oils: acid value, peroxide value, anisidine value and Totox value. The evaluated quality parameters were: saponification value, iodine value, colour and fatty acid profile. In the group of the analysed products, Kropla Zdrowia – cold pressed rapeseed oil that was refrigerated in a dark glass bottle – was characterised by high quality (AV = 0, PV = 0.05 meq O2 kg–1, FFA = 0.4 mg KOH g–1, Totox value = 0). In the cold pressed Organic Virgin oil stored in a clear glass bottle at room temperature, peroxide value, acid value and Totox value were above the norm at PV = 5.6 meq O2 kg–1, FFA = 4.27 mg KOH g–1 and Totox value = 13. The analysed products were characterised by similar fatty acid profiles, and Kropla Zdrowia oil had a higher content of oleic acid (by 10% on average) and a lower total content of linoleic acid and linolenic acid (by 11% on average) in comparison with the remaining products. All oils conformed to standard saponification values. The examined oils differed in colour, and pressed oils were darker. Three of the analysed products – Rapso, Olej Kujawski and Kropla Zdrowia – received high scores in a sensory evaluation. The lower scores noted in the remaining oils probably resulted from lower production standards and inadequate storage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena jakości technologicznej wybranych olejów rzepakowych
olej rzepakowy, jakość sensoryczna, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, profil tłuszczowy
Celem pracy było porównanie jakości olejów rzepakowych, różniących się sposobem otrzymywania i przechowywania. Oznaczono następujące parametry określające stopień utlenienia oleju: liczbę kwasową, liczbę nadtlenkową, liczbę anizydynową, wskaźnik Totox a także parametry wskazujące na jakość: liczbę zmydlania, liczbę jodową, barwę ogólną oraz profil tłuszczowy. Wśród analizowanych olejów wysoką jakością wyróżniał się olej Kropla Zdrowia, tłoczony na zimno
i przecho­wy­wany w ciemnej, szklanej butelce w warunkach chłodniczych (LA = 0, LN = 0,05 meq O2·kg–1, LK = 0,4 mg KOH·g–1, wskaźnik Totox = 0). Z kolei w oleju Organic Virgin, tłoczonym na zimno i przechowywanym w szklanej, bezbarwnej butelce w temperaturze pokojowej, wartości liczby nadtlenkowej, liczby kwasowej oraz wskaźnika Totox przekroczyły dopuszczalne normy i wyniosły odpowiednio: LN = 5,6 meq O2·kg–1, LK = 4,27 mg KOH·g–1, wskaźnik Totox = 13. Oleje charakteryzowały się podobnym składem kwasów tłuszczowych, przy czym olej Kropa Zdrowia odznaczał się wyższą zawartością (średnio o 10%) kwasu oleinowego i niższą zawartością sumy kwasów linolowego i linolenowego (średnio o 11%) w porównaniu do pozostałych olejów. Wszystkie oleje spełniały normy co do wartości liczby zmydlania. Barwa olejów była zróżnicowana, ciemniejszą barwą odznaczały się oleje tłoczone. Spośród badanych olejów trzy z nich: Rapso, Olej Kujawski oraz Kropla Zdrowia wyróżniają się wysoką jakością sensoryczną, w pozostałych niższa jakość wynika prawdopodobnie z braku zachowania odpowiedniego reżimu technologicznego oraz nieprawidłowych warunków przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top