Microbiological properties of soil under winter wheat in the ecological and conventional cropping systems
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 245-254
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was the evaluation of the influence of the ecological and conventional cropping systems on microfungi community and soil microbial activity. The results of the study indicated that soil under winter wheat in the ecological production system was characterised by higher numbers of bacteria and fungi and respiration and dehydrogenase activity compared to the soil in conventional production system with monoculture of winter wheat. The numbers of microorganisms and respiratory activity were lower in the 10-20 cm than 0-10 cm soil layer. Better genus and species fungal composition was established in soil under ecological than conventional system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach eko-logicznym i konwencjonalnym
systemy produkcji, gleba, aktywność mikrobiologiczna, mikrogrzyby, bakterie
Streszczenie. Celem przeprowadzonych badań było porównaniu wpływu systemów produkcji roślin konwencjonalnego i ekologicznego na populacje bakterii i mikrogrzybów oraz aktywność mikroorganizmów środowiska glebowego. Przeprowadzone badania wykazały, że gleba spod pszenicy uprawianej w systemie ekologicznym charakteryzowała się większą liczebnością bakterii i grzybów oraz wyższą aktywnością respiracyjną w stosunku do gleby uprawianej w systemie konwencjonalnym (monokultura pszenicy). Liczebność badanych mikroorganizmów oraz aktywność oddechowa były niższe w warstwie 10-20 cm w porównaniu do poziomu 0-10 cm niezależnie od systemu produkcji. Również aktywność dehydrogenaz glebowych kształtowała się na wyższym poziomie w glebie w systemie ekologicznym, niż konwencjonalnym. Gleba w systemie ekologicznym charakteryzowała się korzystniejszym z punktu widzenia zdrowotności roślin składem rodzajowym i gatunkowym grzybów, niż uprawiana konwencjonalnie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top