Evaluation of nutrients supply in apple trees cultivated in Lubelskie Region
 
More details
Hide details
1
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, Poland
 
2
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
3
Department of Plant Physiology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
4
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2014-11-11
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(4), 507–515
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An environmental study was performed in the years 2009-2011 to evaluate nutrients supply in apple trees in the Lubelskie Region. Apple tree leaves (cv. Szampion) were sampled from orchards situated in 17 localities, in the first half of August, from the central part of long shoots situated in various parts on the crown circumference, at mid-height, from ten trees chosen at random. The chemical analyses of those leaves were performed at the accredited laboratory of the Regional Chemical-Agricultural Station in Lublin. In the analysed material the following parameters were assayed: dry matter content, total nitrogen content, content of phosphorus, potassium, calcium, magnesium, copper, zinc, manganese, iron and boron. The average content and standard deviation of the macro- (N, P, K, Ca and Mg) and microelements (B, Cu, Zn, Fe, Mn) in the leaves were calculated. Additionally, correlations among those elements and coefficients of determination were calculated. Our evaluation has shown that apple trees cv. Szampion cultivated in the Lubelskie Region were optimally supplied in macro-elements, that is to say nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and calcium. The chemical analyses revealed also that the plants had optimum level of supply for boron. The occurrence of a relatively few (7) significant correlations among the assayed macro- (N, P, K, Mg, Ca) and microelements (B, Cu, Zn, Mn, Fe) was noted. For some of the microelements the values of the calculated coefficients of determination varied from 88.2 to 98.4%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zaopatrzenia w makro- i mikroelementy jabłoni uprawianych na Lubelszczyźnie
jabłoń, makroelementy, mikroelementy, nawożenie
Celem przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 2009-2011 badań środowiskowych była ocena zaopatrzenia jabłoni w makro- i mikroelementy. Liście jabłoni (odmiana Szampion) pobrano z sadów prowadzonych w 17 miejscowościach, w pierwszej połowie sierpnia, ze środkowej części długopędów rozmieszczonych w różnych miejscach w obwodzie korony, znajdujących się w połowie jej wysokości i z dziesięciu losowo wybranych drzew. Analizy chemiczne zostały wykonane w akredytowanym laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. W analizowanym materiale oznaczono: suchą masę, ogólną zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, miedzi, cynku, manganu i żelaza oraz boru. W liściach  roślin obliczono średnią zawartość i odchylenie standardowe makro- (N, P, K, Ca i Mg) i mikroelementów (B, Cu, Zn, Fe, Mn,), określono współzależności występujące pomiędzy tymi pierwiastkami (współczynniki  korelacji) oraz obliczono niektóre współczynniki determinacji. Dokonana ocena wskazuje, iż jabłonie odmiany Szampion uprawiane na Lubelszczyźnie były optymalnie zaopatrzone w makroelementy, tzn. azot, fosfor, potas, magnez i wapń. Analizy chemiczne liści jabłoni wykazały również, że rośliny te były optymalnie zaopatrzone w bor. W liściach jabłoni odnotowano wystąpienie stosunkowo niewielu (7) istotnych korelacji pomiędzy oznaczanymi makro (N, P, K, Mg, Ca) i mikroelementami (B, Cu, Zn, Mn, Fe). Wartość obliczonych współczynników determinacji w przypadku niektórych mikroelementów wahała się od 88,2 do 98,4%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125