Estimation of water needs and results of irrigation of cocksfoot
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Agriculture, ul. Bernardyńska 6, 85-345 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 43-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper was based on the results of a field experiment carried out in the years 2000-2002 on a gray brown podzolic soil in Mochełek near Bydgoszcz. Cocksfoot cv. 'Dika' was tested. Investigated factors were the following: irrigation and the three levels of fertilization: 0, 90 and 180 kg N ha-1. Water needs of grasses were estimated on the base of calculation of indicator evapotranspiration according to formulas of Bac, Grabarczyk and Penman. It was found that the water needs of cocksfoot were to low or overestimated as dependent on a formula used. Increased covering the water needs by irrigation caused small yield increases in particular cuts. The method of optimum rainfall according to Klatt was the better indicator of estimation of the water needs of plants. This method is recognized at present as inaccurate. Research indicated also the much more importance of nitrogen fertilization as the yield - creating factor in comparison to irrigation. This result can be explained by the soil conditions of the field experiment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena potrzeb wodnych i efektów nawadniania kupkówki pospolitej
kupkówka pospolita, nawadnianie, nawożenie, ewapotranspiracja, opady optymalne
Pracę przygotowano na podstawie wyników ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2000-2002 na glebie płowej właściwej w Mochełku koło Bydgoszczy. Obiektem badań była polowa uprawa kupkówki pospolitej odmiany Dika. Czynniki doświadczenia stanowiło nawadnianie oraz trzy poziomy nawożenia azotowego: 0, 90 i 180 kg×ha-1. Potrzeby wodne traw wyznaczono metodą ewapotranspiracji potencjalnej, określonej na podstawie obliczeń ewapotranspiracji wskaźnikowej według wzorów Baca, Grabarczyka i Penmana. Okazało się, że w zależności od zastosowa-nego wzoru, potrzeby wodne kupkówki pospolitej były za małe lub przeszacowane. Zwiększenie stopnia ich pokrycia przez nawadnianie prowadziło bowiem do niewielkich zwyżek plonów w poszczególnych pokosach. Lepszym wskaźnikiem szacującym potrzeby wodne roślin okazała się natomiast niedoceniana dziś i uznawana za mało dokładną, metoda opadów optymalnych Klatta. Badania wskazały ponadto na dużo większe znaczenie nawożenia azotowego w kształtowaniu plonowania kupkówki pospolitej, w porównaniu z nawadnianiem. Wynik ten tłumaczy się warunkami glebowymi doświadczenia polowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top