RESEARCH PAPER
Hydrophysical properties of Eutric Cambisol aggregates formed from loamy sand
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4,20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 167-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the hydrophysical properties (retention, water conductivity and evaporation) of Eutric Cambisol aggregates formed from loamy sand are presented. It has been found that the soil aggregation influenced on static and dynamic water characteristics of the investigated soil and caused the changes in evaporation from its surface.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości hydrofizyczne agregatów gleby brunatnej wytworzonej z piasku słabogliniastego
agregacja gleby, retencja, przewodnictwo wodne, parowanie
Określono właściwości hydrofizyczne, tj. retencję, przewodnictwo wodne i parowanie, agregatów gleby brunatnej (Eutric Cambisol) wytworzonej z piasku słabogliniastego. Stwierdzono, że agregacja zasadniczo zmienia statyczne i dynamiczne właściwości wodne badanej gleby, powodując w konsekwencji zmiany wielkości parowania wody z jej powierzchni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top