Evaluation of cell membrane permeability of barley seedlings in conditions of water deficit
 
More details
Hide details
1
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 465-473
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The impact of water deficit on cell membrane permeability of leaves and roots of spring barley seedlings cultivars Ella and Kucyk was studied in controlled conditions. The evaluation of membrane permeability was conducted using a modified conductometric method. The relative electrolyte leakage (EL) was calculated on the basis of relative electrical conductivity values. The relative leakage ratio (RLR) was determined by a spectrophotometric method. The values of electrolyte leakage and relative leakage increased with increasing water deficit. This may indicate changes in membrane permeability, stability and integrity due to water deficit. Higher RLR values were observed compared to the EC value when evaluating damage to cell membrane of leaf and roots of both barley cultivars.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena przepuszczalności błon komórkowych siewek jęczmienia w warunkach niedoboru wody
przepuszczalność błon, niedobór wody, jęczmień, metoda konduktometryczna, metoda spektrofotometryczna
Badania dotyczące wpływu niedoboru wody na przepuszczalność błon komórkowych liści i korzeni siewek jęczmienia jarego odmian Ella i Kucyk przeprowadzono w kontrolowanych warunkach. Oceny przepuszczalności błon komórkowych dokonano zmodyfikowaną metodą konduktometryczną. Obliczono względny wyciek elektrolitów (EL) na podstawie wartości przewodnictwa elektrycznego. Za pomocą metody spektrofotometrycznej wyznaczono względny współczynnik wycieku (RLR). Stwierdzono, że wartości zarówno EL, jak i RLR wzrastają wraz ze wzrostem niedoboru wody. Może to świadczyć o zmianach w błonach komórkowych i utracie przez nie właściwości półprzepuszczalnych pod wpływem niedoboru wody. Zaobserwowano wyższe wartości współczynnika RLR w porównaniu do wartości wskaźnika EL podczas oceny uszkodzeń błon komórkowych liści i korzeni siewek obu odmian jęczmienia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top