RESEARCH PAPER
Influence of unmalted grain on the properties of thickened malt worts
 
More details
Hide details
1
Department of Food Storage and Technology, Agricultural University, ul. C. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, Poland
 
2
Department of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. J. Chełmońskiego 37/41,51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 7–14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this work there were determined properties of worts obtained by the congress mashing of the Pilzen type malts with the addition of 50% of unmalted grain, in the form of gelatinised grist of barley or Triticale grain, and with the addition of enzymatic preparation Ceremix 2XL. It was observed that the addition of 50% of grain with preparation Ceremix 2XL allows to obtain worts with the properties similar to those obtained from the malt without additives. The addition (50%) of the traditional unmalted grain in the form of barley grain changes the properties of thickened worts in a lesser degree than the addition of the same amount of Triti-cale grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ udziału surowca niesłodowanego na właściwości zagęszczonych brzeczek słodowych
jęczmień, pszenżyto, słód, ekstrakt słodowy
W pracy określono właściwości brzeczek uzyskanych w wyniku zacierania kongresowego słodów typu pilzneńskiego z 50% udziałem surowca niesłodowanego w formie skleikowanego ziarna jęczmienia lub pszenżyta oraz z dodatkiem preparatu enzymatycznego Ceremix 2XL. Stwierdzono, że użycie 50% dodatku ziarna wraz z preparatem Ceremix 2XL pozwala na otrzymywanie brzeczek o cechach zbliżonych do otrzymywanych z samego słodu. Duży (50%) dodatek tradycyjnego surowca niesłodowanego w formie ziarna jęczmienia w mniej-szym stopniu zmienia właściwości zagęszczonych brzeczek słodowych niż dodatek takiej samej ilości ziarna pszenżyta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125