RESEARCH PAPER
Influence of unmalted grain on the properties of thickened malt worts
 
More details
Hide details
1
Department of Food Storage and Technology, Agricultural University, ul. C. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, Poland
 
2
Department of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. J. Chełmońskiego 37/41,51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 7-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this work there were determined properties of worts obtained by the congress mashing of the Pilzen type malts with the addition of 50% of unmalted grain, in the form of gelatinised grist of barley or Triticale grain, and with the addition of enzymatic preparation Ceremix 2XL. It was observed that the addition of 50% of grain with preparation Ceremix 2XL allows to obtain worts with the properties similar to those obtained from the malt without additives. The addition (50%) of the traditional unmalted grain in the form of barley grain changes the properties of thickened worts in a lesser degree than the addition of the same amount of Triti-cale grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ udziału surowca niesłodowanego na właściwości zagęszczonych brzeczek słodowych
jęczmień, pszenżyto, słód, ekstrakt słodowy
W pracy określono właściwości brzeczek uzyskanych w wyniku zacierania kongresowego słodów typu pilzneńskiego z 50% udziałem surowca niesłodowanego w formie skleikowanego ziarna jęczmienia lub pszenżyta oraz z dodatkiem preparatu enzymatycznego Ceremix 2XL. Stwierdzono, że użycie 50% dodatku ziarna wraz z preparatem Ceremix 2XL pozwala na otrzymywanie brzeczek o cechach zbliżonych do otrzymywanych z samego słodu. Duży (50%) dodatek tradycyjnego surowca niesłodowanego w formie ziarna jęczmienia w mniej-szym stopniu zmienia właściwości zagęszczonych brzeczek słodowych niż dodatek takiej samej ilości ziarna pszenżyta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top