Thermal periods in south-eastern part of Poland (1971-2000)
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Agricultural University, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 517-526
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents thermal conditions in south-eastern Poland in the period between 1971-2000 (without mountain area). The duration of the thermal seasons was determined in relation to the day when the air temperature exceeds the following thermal thresholds: winter (t ≤ 0ºC), farming (agricultural) period (t ≥ 2.5ºC), growing season (t ≥ 5ºC), period of intensive development of vegetation (t ≥ 10ºC), and summer - period of ripening (t ≥ 15ºC). It was noticed that the dates of beginning, ending and duration of those thermal seasons had changed in comparison with dates from earlier multiyear periods. Average dates of beginning of winter and growing seasons are different. Winter begins and ends earlier. It was also noticed that the period of intensive development of vegetation and period of ripening had become longer. These conditions could be positive aspects of climate changing. They can bring new possibilities for plants which need higher temperatures and sunshine than traditional plants cultivated in climatic conditions of south-eastern Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971-2000)
okresy termiczne, Polska południowo-wschodnia
W pracy scharakteryzowano warunki termiczne obszaru Polski południowo-wschodniej (wyłączając obszary górskie) w latach 1971-2000. Jako wskaźnik oceny tych warunków przyjęto czas trwania i daty przekroczenia temperatur progowych okresów termicznych; zima (t ≤ 0°C), okres gospodarczy (t ≥ 2,5°C), okres wegetacyjny (t ≥ 5°C), okres intensywnej wegetacji roślin (t ≥10°C), lato – okres dojrzewania roślin (t ≥ 15°C). Zauważono, iż nastąpiło przesunięcie dat początku i końca oraz zmian długości poszczególnych okresów termicznych w porównaniu z wyznaczonymi w pracach innych autorów dla wcześniejszych wieloleci. Zauważono również przesunięcie się terminów zimy, która wcześniej się rozpoczyna i wcześniej się kończy oraz tendencję do wydłużania się okresu intensywnej wegetacji (t ≥ 10ºC) i dojrzewania – lata (t ≥ 15ºC). Może to być pozytywnym aspektem zmian klimatycznych, ponieważ dłuższy okres z wyższymi temperaturami pozwoli wpro-wadzić do uprawy rośliny o większych wymaganiach cieplnych i świetlnych niż uprawiane tradycyjnie w warunkach klimatycznych Polski południowo-wschodniej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top