Effects of temperature and soil bacteria on restoration of the immune system and reproduction of earthworms
 
More details
Hide details
1
Department of Evolutionary Immunobiology, Institute of Zoology, Jagiellonian University, Ingardena str. 6, 30-060 Cracow, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 705-710
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dendrobaena veneta (Annelida, Oligochaeta, Lumbricidae), irritated with electric current (5V) extrude from the coelomic cavity up to 95% of coelomocytes. Such a loss of coelomocytes does not affect the animal viability. During twenty-four hours after extrusion about 50% of the initial number of coelomocytes is restored. This number does not changes in earthworms transferred from the room temperature to 10°C, while is restored to the control level during 3-4 weeks in animals kept at 22°C. This correlates with the low and high bacterial content in the coelomic fluid and soil samples at 10 and 22°C at 6 weeks after cell extrusion. The low temperature, but not coelomocytes loss, causes the decrease of the numbers of deposited cocoons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury i bakterii glebowych na odbudowę układu odpornościowego i reprodukcję dżdżownic
dżdżownice Dendrobaena veneta, temperatura, celomocyty, płyn celomatyczny, kokony
Dendrobaena veneta (Annelida, Oligochaeta, Lumbricidae), drażnione eksperymentalnie prądem (5V) wyrzucają z przestrzeni celomatycznej około 95% celomocytów. Taka utrata celomocytów nie wpływa na przeżywalność zwierząt. W ciągu jednej doby po wyrzucie w celomie pojawia się około 50% wyjściowej liczby komórek. Ta liczba nie ulega zmianie u dżdżownic przeniesionych z temperatury pokojowej do temperatury 10°C, natomiast wraca do normy w ciągu 3-4 tygodni u okazów trzymanych w 22°C. Koreluje to z niską i wysoką zawartością bakterii w płynie celomatycznym i próbkach gleby w 10 i 22°C po 6 tygodniach od wyrzutu komórek. Niska temperatura, lecz nie wyrzut celomocytów, wpływa na obniżenie liczby składanych kokonów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top