The impact of soil properties on the occurrence of lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus L.)
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 315-325
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the influence of soil environment on lady's slipper orchid (Cypripedium calceolus) specimen appearance. The study field was divided into 3 research areas that had different numbers of plants. 123 specimens of Cypripedium calculus were found in the first area, 28 in the second, and none in the third. Soil samples were taken from the research areas and particle size distribution, selected chemical properties (pH, CaCO3 content and Corg., content of available forms of P, K, Mg, Mn, Cu, Zn and Fe) and the dehydrogenaze and phosphatase activities were assayed. The result of the study shows that the numbers of Cypripedium calculus depended on the soil properties. The specimen number was negatively correlated with Corg. content and the dehydrogenase activity and positively correlated with the content of available forms of P and K.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ właściwości środowiska glebowego na występowanie obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L.
obuwik pospolity Cypripedium calceolus, środowisko glebowe, aktywność dehydrogenaz, aktywność fosfataz
Celem pracy była ocena wpływu właściwości środowiska glebowego na występowanie osobników obuwika pospolitego. Obszar badań podzielono na 3 powierzchnie badawcze, po 700 m2 każda, różniące się liczbą roślin. Na powierzchni I stwierdzono obecność 123, na powierzchni II – 28, a na powierzchni III – nie stwierdzono obecności osobników obuwika pospolitego. Z wyróżnionych powierzchni badawczych pobrano próby glebowe i oznaczono w nich skład granulometryczny, wybrane parametry chemiczne (pH, zawartość CaCO3 i Corg., zawartość form przyswajalnych P, K, Mg, Mn, Cu, Zn i Fe) oraz aktywność dehydrogenaz i fosfataz. Z przeprowadzonych badań wynika, że liczba roślin obuwika pospolitego była istotnie dodatnio skorelowana z zawartością form przyswajalnych P i K oraz ujemnie z zawartością węgla organicznego i aktywnością dehydrogenaz.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top