Water vapour sorption on mixtures of podzolic soils with organic fertiliser Rosahumus
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 301-310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water vapour sorption processes on mixtures of soil and organic fertiliser Rosahumus (RH) were investigated. Mixtures were prepared with Orthic Luvisol soil formed from loamy sand and Haplic Luvisol soil formed from loess. Samples contained different doses of fertiliser in the range from 1 to 50 weight percent. Differences in water vapour sorption on Rosahumus (RH) as well as the soils were observed. The properties of soil mixtures and organic material depended on the properties of both components and on the dose of Rosahumus. However, fertiliser was a dominant factor in sorption processes of investigated mixtures. Adsorption isotherms obtained by gravimetric method belonged to the same type II, in accordance to the BET classification. Significantly higher influence on the water vapour sorption was associated with fertiliser dose and was greater for mixtures with soil formed from loess. The increase of water vapour sorption was visibly higher for mixtures below 4% of Rosahumus content. On the other hand, greater concentration of RH resulted in similar amount of water vapour sorption and for Rosahumus dose of 50% the sorption was practically the same. Similar results were found for the maximum hygroscopicity (Mh) of mixtures. Strong correlation was observed between the Mh and the amount of added organic fertiliser with determination coefficient (R2) from 0.997 to 0.998.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Adsorpcja pary wodnej na mieszaninach gleb pseudobielicowych i nawozu organicznego Rosahumus
sorpcja pary wodnej, gleby pseudobielicowe, nawóz organiczny, maksymalna higroskopijność
Badano proces sorpcji pary wodnej na mieszaninach gleby i nawozu organi-cznego Rosahumus (RH). Mieszaniny sporządzono z gleby pseudobielicowej wytworzonej z piasku gliniastego i z lessu. Próbki mieszanin zawierały dawki nawozu od 1 do 50% wagowych, zgodnie z definicją stężenia procentowego. Badane gleby i Rosahumus wyraźnie różniły się zachowaniem wobec pary wodnej. Właściwości badanych mieszanin zależały od właściwości obu składników i wielkości dawki Rosahumusu. Jednakże nawóz był dominującym komponentem, który determino-wał właściwości mieszanin w procesie sorpcji. Izotermy sorpcji pary wodnej, otrzymane metodą grawimetryczną, zaliczono do grupy II według klasyfikacji BET. Stwierdzono, że ilość zasorbo-wanej pary wodnej zależała od wielkości dawki nawozu i była większa dla mieszanin gleby wytworzonej z lessu niż piasku gliniastego. Wyraźne zróżnicowanie w ilości zasorbowanej wody było widoczne dla mieszanin zawierających do 4% Rosahumusu. Dla wyższych dawek RH, różnice w ilości zasorbowanej pary wodnej były małe, a dla dawki 50% praktycznie zanikły. Podobne zależności stwierdzono dla maksymalnej higroskopijności mieszanin, gdzie obserwowano silne zależności pomiędzy Mh i dodatkiem Rosahumusu, R2 od 0,997 do 0,998.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top