Effect of some soil properties on yielding of winter triticale and winter rye
 
More details
Hide details
1
Department of Cereals Cultivation, Institute of Soil Science and Plant Cultivation ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 155-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiment series with winter triticale and winter rye were carried out across Poland in the years 1989-2002. Dependence between grain yield and soil texture, P K Mg content in soil, soil pH and soil complex was investigated. The highest grain yields of cereals were obtained on more finely textured soils (silt, light loam, heavy loam sand on light loam), on very good rye complex, at soil pH above 5.5 and at higher P K Mg content in soil. More grain yield differentiation of cereals as affected by soil texture, K content in soil as well as soil complex, and less grain yield differentiation as affected by Mg content in soil was observed. Triticale showed higher yield decrease under inferior soil conditions than rye. Protein content in grain of both cereals was higher under inferior soil conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenżyta ozimego i żyta ozimego
pszenżyto ozime, żyto ozime, warunki glebowe, plon ziarna, pH gleby
W latach 1989-2002 przeprowadzono na terenie całego kraju serię wielopunktowych doświadczeń polowych z pszenżytem ozimym i z żytem ozimym. Badano zależność plonu ziarna od składu granulometrycznego w profilu gleby, jej zasobności w fosfor, potas i magnez, pH gleby i kompleksu glebowo-rolniczego. Wyższe plony ziarna tych zbóż uzyskano na glebach zwięźlejszych (pyły zwykłe, gliny średnie i lekkie oraz piaski gliniaste mocne położone na glinach) należących do kompleksu żytniego bardzo dobrego, przy pH gleby powyżej 5,5 i o wysokiej zasobności w fosfor, potas i magnez. Pszenżyto wykazało większe wahania plonów ziarna w zależności od zróżnicowania różnych warunków glebowych niż żyto. Spośród badanych właściwości gleby, największy wpływ na zróżnicowanie plonów wywarł skład granulometryczny gleby i jej podłoża, a także kompleks glebo-wo-rolniczy i zawartość potasu w glebie, najmniejszy zaś zasobność gleby w magnez. W gorszych warunkach glebowych zwiększyła się zawartość białka w ziarnie zbóż.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top