Effect of NaCl on accumulation of selected micronutrients in leaves and roots of seed-lings of winter wheat cv. Almari
 
More details
Hide details
1
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology ul. Papieża Pawła VI No 3, 71-459 Szczecin
 
2
Department of General Chemistry, West Pomeranian University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 145-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the effect of NaCl (25, 50, 75, 100 and 150 mmol dm-3) on micronutrient concentration in leaves and roots of seedlings of wheat cv. Almari grown in solution culture under controlled conditions. It was found that the effects of salinity on the concentrations of Mn, Fe and Zn in plants were compound. It was observed that with increasing of NaCl concentration in the medium Mn content in dry matter of leaves decreased and in roots increased. The presence of NaCl in a medium influenced slightly the changes of contents Fe and Zn in leaves of seedlings of wheat as compared to control plants. It was noted also that in roots of winter wheat seedlings with the increasing concentration of salt in a medium Fe content decreased but Zn accumulation increased. The Fe/Mn ratio in the leaves increased but decreased in the roots.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ NaCl na zawartość wybranych mikroelementów w liściach i korzeniach siewek pszenicy ozimej odmiany Almari
pszenica, NaCl, mikroelementy
Celem pracy było zbadanie wpływu NaCl (25, 50, 75, 100 i 150) mmol•dm-3 na zawartość wybranych mikroelementów w liściach i korzeniach siewek pszenicy odmiany Almari rosnących w kulturach wodnych, w kontrolowanych warunkach. Wpływ zasolenia na zawartość Mn, Fe i Zn w siewkach pszenicy był złożony. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem stężenia soli w pożywce zmniejszała się zawartość Mn, w suchej masie liści, a wzrastała w suchej masie korzeni. Obecność NaCl w pożywce nieznacznie wpływała na zawartość Fe i Zn w liściach siewek pszenicy. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem stężenia soli w pożywce, w korzeniach siewek pszenicy zmniejszała się zawartość Fe a wzrastała Zn. Większą akumulację Mn i Zn w korzeniach badanych roślin w porównaniu z liśćmi, stwierdzono u siewek rosnących przy wyższych stężeniach NaCl. Stwierdzono nieznaczne zwiększenie wartości stosunku Fe/Mn w liściach roślin rosnących przy wyższych stężeniach NaCl, podczas gdy w korzeniach wartość tego stosunku ulegała obniżeniu wraz ze wzrostem NaCl w pożywce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top