Application of the nondesctructive method to investigations mechanical properties of sugar beet roots
 
More details
Hide details
1
Mechanisation Department of Agriculture, University of Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 61-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contents results of investigations of sugar beet roots resistance to mechanical damage. The force rapture of skin and root tissue using plunger (static loading) with some parameters measured by non destructive method with piezoelectric sensor and plunger of 11 mm diameter were analysed. The study for two sugar beet root varieties during harvest and storage period were conducted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba zastosowania metody nieniszczącej do badań właściwości mechanicznych korzeni buraków cukrowych
burak cukrowy, uszkodzenia mechaniczne, metoda nieniszcząca
Praca zawiera wyniki badań odporności korzeni buraków cukrowych na uszkodzenia mechaniczne. Przeanalizowano związek pomiędzy siła przebicia skórki korzenia (metoda statycznego obciążania) a wybranymi parametrami, mierzonymi metoda nieniszczącą. Do badań nieniszczących wykorzystano stanowisko pomiarowe wyposażone w czujnik piezoelektryczny w postaci stempla o średnicy 11 mm. Badania przeprowadzono dla dwóch odmian buraków cukrowych w okresie zbioru i składowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top