Effect of soil tillage systems and straw management on weeds in cereal stands
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 291-301
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experimental crop rotation was as follows: each crop was cultivated using two different variants of tillage, i.e. conventional tillage (CT) and minimum tillage (MT). Straw remaining on plots after the harvest of all crops was chopped and treated with four different fertilisers. In the first variant, the preparation Beta-liq was applied at the dose of 1 t ha-1 (A), in the second one, the dose of liquid fertiliser DAM 390 was 100 kg ha-1 (B), and in the third one the preparation Unifert was applied at the dose of 230 kg ha-1 (C). The fourth variant (D) was control, i.e. without fertilisers. In all experimental variants, the total dose of nitrogen was 30 kg ha-1. The Canonical Correspondence Analysis (CCA) revealed that in stands of spring barley with conventional tillage and application of Unifert (CT, C) numbers of the following weed species were increased: Fallopia convolvulus and Silene noctiflora. In the variant with Unifert (C) and in control (D) increased number of Amaranthus sp and Galium aparine plants were found, while Chenopodium album was more frequent in the variant with Beta-liq (A). Basing on results of CCA it is obvious that in winter wheat stands Cirsium arvense, Galium aparine and Lactuca serriola occurred above all in the variants with mini-mum tillage (MT) and with Unifert (C), and also in the control variant (D). Weed species Consolida orien-talis, Fallopia convolvulus, Silene noctiflora, and Veronica agrestis were more frequent in CT and A vari-ants, while in variant B increased numbers of Chenopodium album and Veronica polita were found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ systemów uprawy gleby oraz zagospodarowania słomy na zachwaszczenie w łanie zbóż
chwasty, zagospodarowanie słomy, systemy uprawy gleby
W doświadczeniu zastosowano następujący płodozmian: każda z roślin uprawnych była uprawiana przy użyciu dwóch różnych systemów uprawy gleby, tj. uprawy tradycyjnej (CT) oraz uprawy minimalnej (MT). Słoma pozostająca na polu po zbiorze wszystkich upraw była siekana oraz stosowano na nią cztery różne rodzaje nawozów. W pierwszym wariancie stosowano preparat Beta-liq w dawce 1 t ha-1 (A), w drugim wariancie stosowano płynny nawóz DAM 390 w dawce 100 kg ha-1 (B), a w trzecim – preparat Unifert w dawce 230 kg ha-1 (C). Czwarty wariant (D) stanowił obiekt kontrolny, tzn. nie stosowano w nim żadnego nawożenia. We wszystkich wariantach doświadczenia całkowita dawka azotu wynosiła 30 kg ha-1. Analiza Canonical Correspondence Analysis (CCA) wykazała, że w łanach jęczmienia jarego przy uprawie tradycyjnej oraz zastosowaniu preparatu Unifert (CT, C) następował wzrost liczby następujących gatunków chwastów: Fallopia convolvulus oraz Silene noctiflora. W wariancie z preparatem Unifert (C) oraz w wariancie kontrolnym (D) stwierdzono podwyższoną liczbę roślin Amaranthus sp i Galium aparine, podczas gdy gaturek Chenopodium album występował liczniej w wariancie z Beta-liq (A). Na podstawie wyników analizy CCA można stwierdzić w sposób oczywisty, że w łanach pszenicy ozimej Cirsium arvense, Galium aparine i Lactuca serriola występowały przede wszystkim w wariantach z uprawą minimalną (MT) i z preparatem Unifert (C), ale także w wariancie kontrolnym (D). Gatunki chwastów Consolida orientalis, Fallopia convolvulus, Silene noctiflora, oraz Veronica agrestis występowały częściej w wariantach CT oraz A, podczas gdy w wariancie B stwierdzono podwyższone liczby roślin Chenopodium album i Veronica polita.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top