Comparison of puncture test, acoustic emission and spatial-temporal speckle correla-tion technique as methods for apple quality evaluation
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS Ukraine, ul. Naukova 5, Lviv 79601, Ukraine
 
3
Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 303-315
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A major quality problem for producers and consumers of apples is their softening during storage. This paper presents comparison of three methods for monitoring quality changes of apples during shelf-life storage: puncture test with acoustic emission and spatial-temporal speckle correlation technique. Firmness, acoustic emission counts and cross-correlation coefficient difference obtained by these methods, respectively, were analysed. The parameters show different correlation coefficients with time of storage. The highest correlation coefficient was obtained by the non-destructive spatial-temporal correlation technique. Puncture test with acoustic emission shows also significant changes with time and these methods provide information about mechanical properties and especially about the fracture proper-ties of the material. Higher correlation coefficient between firmness and acoustic emission counts was obtained than between firmness and cross-correlation coefficient difference. The experiment has shown that for testing the quality of apples there is no difference related to the side of apples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie testu przebicia, emisji akustycznej i przestrzenno-czasowej korelacji plamkowej jako metod oceny jakości jabłek podczas symulowanych warunków obrotu handlowego
metoda niedestrukcyjna, korelacja plamkowa (biospeckle), emisja akustyczna, przebicie
Głównym problemem producentów i konsumentów jabłek jest utrata jędrności podczas przechowywania. Praca ta prezentuje porównanie metod oceny zmian jakości jabłek podczas przechowywania w symulowanych warunkach obrotu handlowego: testu przebicia z emisją akustyczną i przestrzenno-czasowej korelacji plamkowej. W pracy analizowane były jędrność, zli-czenia emisji akustycznej i różnica współczynnika korelacji wzajemnej uzyskane odpowiednio przy pomocy tych metod. Parametry te w różny sposób korelują z czasem przechowywania. Najwyższy współczynnik korelacji zanotowano dla różnicy współczynnika korelacji wzajemnej uzyskanego przy pomocy przestrzenno-czasowej korelacji plamkowej. Test przebicia z emisją akustyczną rów-nież wykazuje znaczące zmiany w czasie. Metody te dostarczają informacji o właściwościach me-chanicznych a szczególnie o procesach pękania materiału. Zaobserwowano wyższe współczynniki korelacji pomiędzy jędrnością i liczbą zliczeń emisji akustycznej niż pomiędzy jędrnością i różnicą współczynnika korelacji wzajemnej. Badania pokazały, że dla oceny jakości jabłek nie istotna jest badana strona jabłka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top