Genetic diversity of polish oat varieties (Avena sativa L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Genetics and Plant Breeding, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 319-326
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Genetic diversity of 13 polish oat varieties was evaluated using cytogenetic and molecular analysis as well as measurement of some yield traits. No significant differences were observed in regard to pollen viability which oscillated from 99.3% for cv. Komes to 96.4% for German. However, significant differences referred to pollen grain size. The German variety had elliptic grain, when pollen grains of the Góral and Komes varieties were almost round. Analysed oat varieties differed also significantly in regard to some quantitative traits. Differences affected height of plants, size and shape of panicle, mean spikelet fertility, and 1000 kernels weight. Genetic similarity of varieties was estimated on the basis of PstIAFLP markers and analysis of pedigree. The first method points to higher genetic similarity. The results give information indicating that, in spite of many differences, the tested varieties are genetically very similar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zróżnicowania genetycznego polskich odmian owsa (Avena sativa L.)
Avena sativa L, PstIAFLP, rodowody, żywotność pyłku, cechy ilościowe
Wykonano ocenę zróżnicowania genetycznego 13 polskich odmian owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) w oparciu o analizy cytologiczne i molekularne oraz pomiary ważniejszych cech plonotwórczych. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem żywotności pyłku, która wahała się od 99,3% u odmiany Komes do 96,4% u German. Odmiany różniły się natomiast istotnie pod względem średnich wymiarów ziaren pyłku. U odmiany German miały one kształt eliptyczny podczas gdy u odmian Góral i Komes były zbliżone do okrągłego. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy odmianami pod względem niektórych cech ilościowych. Odmiany różniły się wysokością roślin, wielkością i kształtem wiechy oraz średnią płodnością kłoska i masą tysiąca ziaren. Na podstawie markerów PstIAFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) określono podobieństwo genetyczne odmian, które było znacznie wyższe od obliczonego na podstawie rodowodów. Uzyskane wyniki wskazują, że badane odmiany pomimo zmienności wielu cech są do siebie genetycznie bardzo podobne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top