Effect of liming and use of organic materials on the contents of cooper adn zinic in of cock`s-foot grown in soil contaminated with nickel
 
More details
Hide details
1
Faculty of Soil Science and Agricultural Chemistry University of Life Sciences and Humanities in Siedlce ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 263-270
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of liming and an addition of waste organic materials to soil on the contents of copper and zinc in cock`s-foot (Dactylis glomerata L.) cultivated on soil contaminated to various degrees with nickel was studied in a pot culture experiment. Plants from four cuts of grass were analysed. Liming resulted in a significant reduction of copper content in the plant test, without any distinct differentiation in zinc content. The studies showed no effect of varying amounts of nickel in the soil on zinc content in the orchard grass, and with increasing soil contamination with nickel the content of cooper in the grass decreased, which may be an evidence of antagonism of the two micronutrients.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wapnowania oraz stosowania materiałów organicznych na zawartość miedzi i cynku w kupkówce pospolitej (Dactylis glomerata L.) uprawianej na glebie zanieczyszczonej niklem
nikiel, miedź, cynk, węgiel brunatny, Słoma, wapnowanie, kupkówka pospolita
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ wapnowania i stosowania materiałów organicznych – słomy i węgla brunatnego na zawartość miedzi oraz cynku w kupkówce pospolitej (Dactylis glomerata L.) uprawianej na glebie w różnym stopniu zanieczyszczonej niklem. Analizowano rośliny czterech pokosów trawy zebrane w trzecim roku doświadczenia. Wapnowanie powodowało istotne zmniejszenie zawartości miedzi w roślinie testowej, nie różnicując jednoznacznie zawartości cynku. W przeprowadzonych badaniach nie wykazano istotnego wpływu zróżnicowanej ilości niklu w glebie na zawartość cynku w kupkówce pospolitej, natomiast wraz ze wzrostem stopnia zanieczyszczenia gleby niklem, zawartość miedzi w trawie uległa zmniejszeniu, co świadczyć może o antagonizmie obu mikroelementów. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top