Characterisation of variability of atmospheric precipitation at selected stations of the Mazury lake district in the years 1951-2000
 
More details
Hide details
1
Faculty of Meteorology and Climatology, University of Warmia-Mazury in Olsztyn ul. Plac Łódzki 1, 10-727 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 19-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on the variability of atmospheric precipitation at selected stations of IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) – Elbląg, Olsztyn, Mikołajki and Suwałki – located within the Mazury Lake District. The study covered a period of 50 years (1951-2000). The analysis was made with the use of a 30-year moving sample. Critical values of monthly and seasonal sums of precipi-tations for various levels of probability were calculated from the gamma distribution, and then their trends were determined. Also, probability of occurrence of precipitation anomalies was calculated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka zmienności opadów atmosferycznych wybranych stacji Pojezierza Mazurskiego w latach 1951-2000
opady atmosferyczne, Pojezierze Mazurskie
Badano zmienność opadów atmosferycznych w wybranych stacjach IMGW (Elbląg, Olsztyn, Mikołajki i Suwałki) zlokalizowanych na Pojezierzu Mazurskim. Badaniami objęto okres 50-letni (1951-2000). Analizy dokonano z zastosowaniem 30-letniej próby kroczącej. Wartości krytyczne miesięcznych i sezonowych sum opadów dla różnych wartości prawdopodobieństwa, wyliczono z rozkładu gamma, a następnie wyznaczono ich trendy. Obliczono również prawdopodobieństwo wystąpienia anomalii opadowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top