Effect of intensity of enzymatic darkening on formation of impact black spot in advanced breeding material of potato after long-term storage
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute – NRI, Department of Storage and Processing of Potato, Division Jadwisin Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock, Poland
 
 
Publication date: 2015-04-09
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(2), 129–138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of storage temperature of new potato genotypes on the intensity of black spot. The study was conducted on 178 potato genotypes representing three groups of earliness. The breeding material was grown on the experimental field of IHAR Jadwisin Division. After harvest (third decade of September ) tubers were placed in an experimental storage facility at two temperatures, 8°C and 5°C, at relative humidity of 90-95%. The experiment was conducted in five storage seasons, in the years 2008-2012. Susceptibility of the genotypes to black spot was determined in two periods: immediately after harvest and after 7 months of storage at two temperatures. On the basis of the studies it was demonstrated that storage temperature of potato breeding material had a significant impact on blackspot formation and enzymatic browning intensity. There is a significant correlation between the intensity of enzymatic darkening and the susceptibility of potato genotypes low sensitive and sensitive to blackspot stored at low temperature. Such a relationship was not observed in potato genotypes directly after harvest and stored at higher temperature. The lowest rate of convergence (φ2 = 36%) was obtained for genotypes low sensitive to the formation of impact blackspot stored at low temperature. For these genotypes enzymatic darkening intensity may be a subjective indicator for the assessment the susceptibility of potatoes to the formation of impact black spot.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ intensywności ciemnienia enzymatycznego na powstawanie ciemnej plamistości pouderzeniowej w zaawansowanych materiałach hodowlanych ziemniaka po długotrwałym przechowywaniu
ziemniak, materiał hodowlany, temperatura przechowywania, ciemna plamistość pouderzeniowa, ciemnienie enzymatyczne
Celem podjętych badań było określenie wpływu temperatury przechowywania nowych genotypów ziemniaka na intensywność ciemnej plamistości pouderzeniowej. Materiałem badawczym było 178 genotypów ziemniaka trzech grup wczesności. Materiał hodowlany uprawiano na polu doświadczalnym IHAR Oddział Jadwisin. Po zbiorze i po przygotowawczym przechowywaniu bulwy umieszczono w doświadczalnej przechowalni w dwóch temperaturach 8oC i 5oC, przy wilgotności względnej powietrza 90-95%. Doświadczenie prowadzono przez pięć sezonów przechowalniczych. Podatność na ciemną plamistość pouderzeniową oraz ciemnienie enzymatyczne genotypów oznaczano w dwóch terminach: bezpośrednio po zbiorze oraz po 7 miesiącach przechowywania. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że temperatura przechowywania zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka miała istotny wpływ na powstawanie ciemnej plamistości pouderzeniowej (CPP) oraz intensywność ciemnienia enzymatycznego bulw. Istnieje istotna współzależność cech pomiędzy intensywnością ciemnienia enzymatycznego, a podatnością genotypów ziemniaka mało wrażliwego i wrażliwego na ciemną plamistość pouderzeniową przechowywanych w niskiej temperaturze. Takich zależności nie obserwowano w genotypach ziemniaka ocenianych bezpośrednio po zbiorze oraz składowanych w wyższej temperaturze. Najniższy współczynnik zbieżności (φ2 = 36%) otrzymano dla genotypów mało wrażliwych na powstawanie CPP przechowywanych w niskiej temperaturze powietrza. Dla takich genotypów intensywność ciemnienia enzymatycznego może być szybkim, subiektywnym wskaźnikiem oceny podatności bulw ziemniaka na powstawianie CPP.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125